ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ดลยา Donlaya สง่าศรี (มะปราง) Sangasri EV653291978TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2019 10:12 012019000039
นวลพิน ดุรงคเสนีย์ EV653291947TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2019 10:12 012019000035
นายสายัณต์ จันศรี TNR5000099640 Kerry Jan 17, 2019 10:05 012019000040
ธีรวุฒิ เพียรเกษตร TNR5000099639 Kerry Jan 17, 2019 10:05 012019000041
สามารถ สมหวัง TNR5000099638 Kerry Jan 17, 2019 10:05 012019000038
สริยา บุญเสี่ยง 600019293783 CJ Logistics Jan 17, 2019 012019000037
อรรถวิทย์ กิตติชัย TNR5000099309 Kerry Jan 16, 2019 12:58 012019000036
s. pringsulaka TNR5000099097 Kerry Jan 16, 2019 012019000034
Sounds Good Studio TNR5000098719 Kerry Jan 15, 2019 12:49 012019000033
ชาคริยา สุขสมกิจ EV598059372TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019 12:40 012019000030
นันทชัย พันธ์สุวรรณ EV598059355TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2019 12:40 012019000029
ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย 600019226550 CJ Logistics Jan 15, 2019 012019000032
สุวนันท์ เยือกเย็น 600019226572 CJ Logistics Jan 15, 2019 012019000031
ธีรวุฒิ เพียรเกษตร TNR5000097788 Kerry Jan 14, 2019 12:57 012019000028
เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี TNR5000096534 Kerry Jan 11, 2019 10:03 012019000023
นางกฤษณา.....สุขศรีจันทร์ TNR5000096052 Kerry Jan 10, 2019 10:20 012019000022
นพพล มิลัย EW598015371TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2019 10:06 012019000010
อธิป แก้วประเสริฐ 600019138766 CJ Logistics-ems Jan 10, 2019 012019000024
ธนพร วงศ์พรประทีป 600019138766 CJ Logistics-ems Jan 10, 2019 012019000025
ณัฐธนภัทร์ ตั้งจตุพร TNR5000095434 Kerry Jan 09, 2019 09:52 012019000016
นันท์ชนก ฟักอ่อน TNR5N00003784 Kerry-ems Jan 09, 2019 012019000018
ชลธิชา มีมะโน TNR5000095467 Kerry-ems Jan 09, 2019 012019000019
ชูศักดิ์ อ่องละออ TNR5000094991 Kerry Jan 08, 2019 13:44 012019000017
นันทิวา รัตนะเดชะ 60001907741 CJ Logistics-ems Jan 08, 2019 012019000011
เสาวนีย์ อัครโสภณ 600019077752 CJ Logistics-ems Jan 08, 2019 012019000012
ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ TNR5N00003746 Kerry Jan 08, 2019 012019000013
ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ TNR5000094727 Kerry Jan 08, 2019 012019000014
ภาณุพันธุ์ แสงขำ EV597706628TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2019 012019000009
ยุวดี โคแล 600019057776 CJ Logistics-ems Jan 07, 2019 012019000008
พิชชา EV597706659TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2019 012019000007
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) TNR5000091976 Kerry Jan 04, 2019 012019000006
ชานน ประวัติเลิศวัฒนา EW597699326TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 04, 2019 012019000005
ประภัทรพล ศิริจันทพันธุ์ TNR5000091802 Kerry Jan 04, 2019 012019000003
อัศวิน รัตนสนธิ TNR5000091798 Kerry Jan 04, 2019 012019000002
เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี TNR5000091797 Kerry Jan 04, 2019 012019000004
ธนานิษฐ์ จิรพิทักษ์ศรี TNR5000090987 Kerry-Kerry Jan 03, 2019 012019000001
กนกพรรณ มาตยากร 600018998803 CJ Logistics-ems Jan 03, 2019 122018000021
เมทินี มีเพียร TNR5000088584 Kerry-Kerry Dec 26, 2018 122018000020
สุวนันท์ เยือกเย็น RATN000344482 Kerry-Kerry Dec 26, 2018 122018000018
เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี RATN000344477 Kerry-Kerry Dec 26, 2018 122018000019
ไชยเฉลิม วู๊ดส์ EV596967777TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 25, 2018 13:45 122018000012
Natapicha Kamtang TNR5000086908 Kerry Dec 24, 2018 13:44 122018000014
Suteelada Siriseub TNR5000087054 Kerry Dec 24, 2018 122018000017
ชานนท์ ภูบิน TNR5000086566 Kerry Dec 24, 2018 122018000013
คุณไชยยุทธ ชีวยะ TNR5000086914 Kerry Dec 24, 2018 122018000015
ณัฐนันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา TNR5000086942 Kerry Dec 24, 2018 122018000016
นิภา การีมี TNR5000085593 Kerry Dec 21, 2018 12:42 122018000010
Delray Baycroft ED616907514TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 21, 2018 11:43 122018000007
นางถาวร แซ่โค้ว 600018835556 CJ Logistics-ems Dec 21, 2018 122018000009
อธิป แก้วประเสริฐ 600018835541 CJ Logistics-ems Dec 21, 2018 122018000011
ชื่อลูกค้า : ดลยา Donlaya สง่าศรี (มะปราง) Sangasri
Tracking number : EV653291978TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 10:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000039
ชื่อลูกค้า : นวลพิน ดุรงคเสนีย์
Tracking number : EV653291947TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 10:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000035
ชื่อลูกค้า : นายสายัณต์ จันศรี
Tracking number : TNR5000099640
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 10:05
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000040
ชื่อลูกค้า : ธีรวุฒิ เพียรเกษตร
Tracking number : TNR5000099639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 10:05
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000041
ชื่อลูกค้า : สามารถ สมหวัง
Tracking number : TNR5000099638
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019 10:05
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000038
ชื่อลูกค้า : สริยา บุญเสี่ยง
Tracking number : 600019293783
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000037
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : TNR5000099309
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019 12:58
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000036
ชื่อลูกค้า : s. pringsulaka
Tracking number : TNR5000099097
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000034
ชื่อลูกค้า : Sounds Good Studio
Tracking number : TNR5000098719
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019 12:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000033
ชื่อลูกค้า : ชาคริยา สุขสมกิจ
Tracking number : EV598059372TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019 12:40
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000030
ชื่อลูกค้า : นันทชัย พันธ์สุวรรณ
Tracking number : EV598059355TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019 12:40
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000029
ชื่อลูกค้า : ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย
Tracking number : 600019226550
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000032
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600019226572
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000031
ชื่อลูกค้า : ธีรวุฒิ เพียรเกษตร
Tracking number : TNR5000097788
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019 12:57
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000028
ชื่อลูกค้า : เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี
Tracking number : TNR5000096534
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019 10:03
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000023
ชื่อลูกค้า : นางกฤษณา.....สุขศรีจันทร์
Tracking number : TNR5000096052
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019 10:20
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000022
ชื่อลูกค้า : นพพล มิลัย
Tracking number : EW598015371TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019 10:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000010
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600019138766
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000024
ชื่อลูกค้า : ธนพร วงศ์พรประทีป
Tracking number : 600019138766
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000025
ชื่อลูกค้า : ณัฐธนภัทร์ ตั้งจตุพร
Tracking number : TNR5000095434
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019 09:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000016
ชื่อลูกค้า : นันท์ชนก ฟักอ่อน
Tracking number : TNR5N00003784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000018
ชื่อลูกค้า : ชลธิชา มีมะโน
Tracking number : TNR5000095467
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000019
ชื่อลูกค้า : ชูศักดิ์ อ่องละออ
Tracking number : TNR5000094991
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000017
ชื่อลูกค้า : นันทิวา รัตนะเดชะ
Tracking number : 60001907741
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000011
ชื่อลูกค้า : เสาวนีย์ อัครโสภณ
Tracking number : 600019077752
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000012
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์
Tracking number : TNR5N00003746
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000013
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ
Tracking number : TNR5000094727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000014
ชื่อลูกค้า : ภาณุพันธุ์ แสงขำ
Tracking number : EV597706628TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000009
ชื่อลูกค้า : ยุวดี โคแล
Tracking number : 600019057776
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000008
ชื่อลูกค้า : พิชชา
Tracking number : EV597706659TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000007
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : TNR5000091976
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000006
ชื่อลูกค้า : ชานน ประวัติเลิศวัฒนา
Tracking number : EW597699326TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000005
ชื่อลูกค้า : ประภัทรพล ศิริจันทพันธุ์
Tracking number : TNR5000091802
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000003
ชื่อลูกค้า : อัศวิน รัตนสนธิ
Tracking number : TNR5000091798
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี
Tracking number : TNR5000091797
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : ธนานิษฐ์ จิรพิทักษ์ศรี
Tracking number : TNR5000090987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : กนกพรรณ มาตยากร
Tracking number : 600018998803
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000021
ชื่อลูกค้า : เมทินี มีเพียร
Tracking number : TNR5000088584
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000020
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : RATN000344482
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000018
ชื่อลูกค้า : เดชาชัย ศักดิ์กุลบารมี
Tracking number : RATN000344477
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000019
ชื่อลูกค้า : ไชยเฉลิม วู๊ดส์
Tracking number : EV596967777TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2018 13:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000012
ชื่อลูกค้า : Natapicha Kamtang
Tracking number : TNR5000086908
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000014
ชื่อลูกค้า : Suteelada Siriseub
Tracking number : TNR5000087054
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000017
ชื่อลูกค้า : ชานนท์ ภูบิน
Tracking number : TNR5000086566
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000013
ชื่อลูกค้า : คุณไชยยุทธ ชีวยะ
Tracking number : TNR5000086914
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐนันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Tracking number : TNR5000086942
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000016
ชื่อลูกค้า : นิภา การีมี
Tracking number : TNR5000085593
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018 12:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000010
ชื่อลูกค้า : Delray Baycroft
Tracking number : ED616907514TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018 11:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000007
ชื่อลูกค้า : นางถาวร แซ่โค้ว
Tracking number : 600018835556
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000009
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600018835541
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000011

หมวดหมู่สินค้า