ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) 600020951965 CJ Logistics Apr 09, 2019 042019000030
อรรถกานต์ ปาละกูล EX200914145TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000024
กาญจนา ทาวงศ์ EX200914131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000027
ชลธฺดา นามสมบูรณ์ TNR5000149732 Kerry Apr 08, 2019 042019000026
วรรษวรรณ สารไชย TNR5000149426 Kerry Apr 08, 2019 042019000025
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000149393 Kerry Apr 08, 2019 042019000022
ณัฏฐณิชา TNR5000149392 Kerry Apr 08, 2019 042019000021
สุนิสา TNR5000149242 Kerry Apr 08, 2019 042019000020
วรวดี เทพาสิต EW994066334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 05, 2019 042019000018
วงศกร ครุฑพิจิตร TNR5000148610 Kerry Apr 05, 2019 042019000017
พีรญา วิชัยธรรม TNR5000148617 Kerry Apr 05, 2019 042019000016
นิธาน ดีวรรณวงศ์ TNR5000148490 Kerry Apr 05, 2019 042019000015
ชาญวิทย์ พดด้วง TNR5N00005335 Kerry Apr 04, 2019 042019000012
ณัฐวัฒน์ วิริยะ EW994035592TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 04, 2019 042019000011
สมจิตร มูลเอก EW994035561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 04, 2019 042019000014
ชุติกาญจน์ งั่นบุญศรี TNR5000147921 Kerry Apr 04, 2019 042019000010
นภาพร นราพล TNR5000147924 Kerry Apr 04, 2019 042019000013
กิตติยา TNR5000147176 Kerry Apr 03, 2019 042019000009
ธนากร เสนานันท์ TNR5000146692 Kerry Apr 02, 2019 042019000007
สหพล ลิ้มสุวรรณ TNR5000146784 Kerry Apr 02, 2019 042019000008
kikkik EW993990724TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2019 042019000005
ณัฐอภิสรา ธรรมประกอบ TNR5000146538 Kerry Apr 02, 2019 042019000006
จิตวิมล วีระประดิษฐ์ TNR5000145744 Kerry Apr 01, 2019 13:10 042019000003
เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา TNR5000145443 Kerry Apr 01, 2019 10:04 032019000044
สุวภัทร เพ็งกลางเดือน 600020817344 CJ Logistics Apr 01, 2019 042019000002
คุณวราภรณ์ ยิ้มประเสริฐ TNR5000143987 Kerry Mar 28, 2019 13:58 032019000043
สุวนันท์ เยือกเย็น 600020741976 CJ Logistics Mar 27, 2019 032019000041
ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ TNR5000143251 Kerry Mar 27, 2019 032019000042
หนึ่งฤทัย มหาชยานนท์ TNR5000142738 Kerry Mar 26, 2019 10:50 032019000039
พรนิภา เทียนทอง EW652809333TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000033
ธงชัย ดีประดับดวง 600020695161 CJ Logistics Mar 25, 2019 032019000036
อภิฐากิตติ์ พิทักษ์ธนกฤต TNR5000141603 Kerry Mar 25, 2019 032019000038
แสงอรุณ วงศ์เตชิต EW652841775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000037
ชุติมา 600020663322 CJ Logistics Mar 22, 2019 032019000034
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600020644503 CJ Logistics Mar 21, 2019 032019000031
ยุพาพรรณ กันตัง EW993587594ธ็ ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 10:27 032019000030
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000138780 Kerry Mar 19, 2019 11:43 032019000029
ภูษณิศา โกฎยี่ SNBN000880705 Kerry Mar 19, 2019 10:33 032019000023
นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง SNBN000880702 Kerry Mar 19, 2019 032019000028
กิตติภูมิ ปราสาททอง ED747112468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2019 032019000027
สุกฤษษ์ พุทธพิทักษ์ EW993579788TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2019 10:36 032019000025
วันทนี พรชัยเจริญ TNR5000137772 Kerry Mar 18, 2019 10:24 032019000024
พิชยุตม์ ศักดาประยูร 600020570082 CJ Logistics Mar 18, 2019 032019000026
สัจจักรพัฒน์ พันธุ์เจริญ TNR5000137441 Kerry Mar 16, 2019 032019000022
บริษัท โฮเท็ล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด EW993508163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 14, 2019 12:52 032019000020
อารีรัตน์ ดีวิเศษ TNR5000136135 Kerry Mar 14, 2019 032019000019
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) 600020511676 CJ Logistics Mar 14, 2019 032019000021
ม.ล.รังสิต สุขสวัสดิ์ NWA2000457099 Kerry Mar 13, 2019 12:26 032019000018
บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานกรุ๊ป จำกัด (เท็น) NWA2000457100 Kerry Mar 13, 2019 12:26 032019000017
นาย คณิศร ชัยพูล EX198568153TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 10:48 032019000016
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : 600020951965
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000030
ชื่อลูกค้า : อรรถกานต์ ปาละกูล
Tracking number : EX200914145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000024
ชื่อลูกค้า : กาญจนา ทาวงศ์
Tracking number : EX200914131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000027
ชื่อลูกค้า : ชลธฺดา นามสมบูรณ์
Tracking number : TNR5000149732
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000026
ชื่อลูกค้า : วรรษวรรณ สารไชย
Tracking number : TNR5000149426
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000025
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000149393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000022
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐณิชา
Tracking number : TNR5000149392
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000021
ชื่อลูกค้า : สุนิสา
Tracking number : TNR5000149242
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000020
ชื่อลูกค้า : วรวดี เทพาสิต
Tracking number : EW994066334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000018
ชื่อลูกค้า : วงศกร ครุฑพิจิตร
Tracking number : TNR5000148610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000017
ชื่อลูกค้า : พีรญา วิชัยธรรม
Tracking number : TNR5000148617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000016
ชื่อลูกค้า : นิธาน ดีวรรณวงศ์
Tracking number : TNR5000148490
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : ชาญวิทย์ พดด้วง
Tracking number : TNR5N00005335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : ณัฐวัฒน์ วิริยะ
Tracking number : EW994035592TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : สมจิตร มูลเอก
Tracking number : EW994035561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : ชุติกาญจน์ งั่นบุญศรี
Tracking number : TNR5000147921
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000010
ชื่อลูกค้า : นภาพร นราพล
Tracking number : TNR5000147924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000013
ชื่อลูกค้า : กิตติยา
Tracking number : TNR5000147176
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : ธนากร เสนานันท์
Tracking number : TNR5000146692
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : สหพล ลิ้มสุวรรณ
Tracking number : TNR5000146784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : kikkik
Tracking number : EW993990724TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐอภิสรา ธรรมประกอบ
Tracking number : TNR5000146538
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : จิตวิมล วีระประดิษฐ์
Tracking number : TNR5000145744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019 13:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา
Tracking number : TNR5000145443
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019 10:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000044
ชื่อลูกค้า : สุวภัทร เพ็งกลางเดือน
Tracking number : 600020817344
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : คุณวราภรณ์ ยิ้มประเสริฐ
Tracking number : TNR5000143987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2019 13:58
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000043
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600020741976
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000041
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ
Tracking number : TNR5000143251
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000042
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย มหาชยานนท์
Tracking number : TNR5000142738
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019 10:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000039
ชื่อลูกค้า : พรนิภา เทียนทอง
Tracking number : EW652809333TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000033
ชื่อลูกค้า : ธงชัย ดีประดับดวง
Tracking number : 600020695161
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000036
ชื่อลูกค้า : อภิฐากิตติ์ พิทักษ์ธนกฤต
Tracking number : TNR5000141603
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000038
ชื่อลูกค้า : แสงอรุณ วงศ์เตชิต
Tracking number : EW652841775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000037
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600020663322
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000034
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600020644503
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000031
ชื่อลูกค้า : ยุพาพรรณ กันตัง
Tracking number : EW993587594ธ็
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019 10:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000030
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000138780
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019 11:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000029
ชื่อลูกค้า : ภูษณิศา โกฎยี่
Tracking number : SNBN000880705
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019 10:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000023
ชื่อลูกค้า : นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง
Tracking number : SNBN000880702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000028
ชื่อลูกค้า : กิตติภูมิ ปราสาททอง
Tracking number : ED747112468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000027
ชื่อลูกค้า : สุกฤษษ์ พุทธพิทักษ์
Tracking number : EW993579788TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019 10:36
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000025
ชื่อลูกค้า : วันทนี พรชัยเจริญ
Tracking number : TNR5000137772
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019 10:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000024
ชื่อลูกค้า : พิชยุตม์ ศักดาประยูร
Tracking number : 600020570082
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000026
ชื่อลูกค้า : สัจจักรพัฒน์ พันธุ์เจริญ
Tracking number : TNR5000137441
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000022
ชื่อลูกค้า : บริษัท โฮเท็ล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด
Tracking number : EW993508163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019 12:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000020
ชื่อลูกค้า : อารีรัตน์ ดีวิเศษ
Tracking number : TNR5000136135
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000019
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : 600020511676
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000021
ชื่อลูกค้า : ม.ล.รังสิต สุขสวัสดิ์
Tracking number : NWA2000457099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 12:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000018
ชื่อลูกค้า : บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานกรุ๊ป จำกัด (เท็น)
Tracking number : NWA2000457100
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 12:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000017
ชื่อลูกค้า : นาย คณิศร ชัยพูล
Tracking number : EX198568153TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 10:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000016

หมวดหมู่สินค้า