ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นิสากร 600026491043 CJ Logistics-ems Dec 12, 2019 122019000055
กมลพร พยาบาล 600026491080 CJ Logistics-ems Dec 12, 2019 122019000061
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600026443561 CJ Logistics Dec 11, 2019 122019000059
พิทักษ์. พงษ์เศวต TNR5000262570 Kerry Dec 11, 2019 122019000058
สง่า แววรวีวงศ์ 111262 CJ Logistics-Messenger. Dec 11, 2019 122019000057
Yoyoh Minecafe TNR5000262581 Kerry Dec 11, 2019 122019000056
สุวัฒน์ ทองอาบ TNR5000262574 Kerry Dec 11, 2019 122019000054
สุมาริน อุประละ TNR5000262577 Kerry Dec 11, 2019 122019000052
ธีรเดช เพียรเกษตร TNR5000262583 Kerry Dec 11, 2019 122019000049
ปภัสสร พละมา 600026443605 CJ Logistics Dec 11, 2019 122019000060
Sirapa Mueankaew 600026412105 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000053
เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์ 600026412050 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000048
ชนิกานต์ สกุลืยนยง 600026412046 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000047
ภัทรมน วงศ์ราษฎร์ 600026412024 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000046
คุณบัวเหรียญ แสงผึ้ง 600026412013 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000050
ศิรินทร สัมมาตรี 600026411991 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000051
ธัญลักษณ์ ปัสสาสัย 600026411980 CJ Logistics Dec 10, 2019 122019000041
จ่าอากาศเอกหญิง สมฤทัย ไพรี 09122562 CJ Logistics-Messenger. Dec 09, 2019 122019000038
อิทธิพล มงคลวาทเจริญ TNR5000262205 Kerry Dec 09, 2019 122019000044
นิตยา นาคหนู TNR5000262219 Kerry Dec 09, 2019 122019000042
วราภรณ์ กรอบเพ็ชร TNR5000262234 Kerry Dec 09, 2019 122019000037
สมัย สาธร TNR5000262199 Kerry Dec 09, 2019 122019000032
ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ 600026377654 CJ Logistics Dec 09, 2019 122019000045
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600026377551 CJ Logistics Dec 09, 2019 122019000043
จักรวาล เปลา 600026377536 CJ Logistics Dec 09, 2019 122019000039
พงศ์วิทย์ หินแก้ว 600026377503 CJ Logistics Dec 09, 2019 122019000034
พิรมญา (ภูคำแสดรีสอร์ต) 600026377470 CJ Logistics Dec 09, 2019 122019000036
สุรเมศวร์ อมรพิพัฒจินดา TNR5000261603 Kerry Dec 07, 2019 122019000035
ณพัชร ท้วมทองดี TNR5000261604 Kerry Dec 07, 2019 122019000033
สุจิตรา ขันทะวัตร์ 08122562 CJ Logistics-Messenger. Dec 07, 2019 122019000012
อรอุมา ผลทับทิม TNR5000261324 Kerry Dec 06, 2019 122019000031
ธัญรัตน์ ยูรสง TNR5000261219 Kerry Dec 06, 2019 122019000030
ณภัค สุภศิริรักษ์ TNR5000261228 Kerry Dec 06, 2019 122019000028
มังกร สังวาลย์ 600026320733 CJ Logistics Dec 06, 2019 122019000027
ธนสร ลีเจริญทรัพย์กุล 600026320652 CJ Logistics Dec 06, 2019 122019000024
บริษัท เดอะ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป จำกัด 600026320641 CJ Logistics Dec 06, 2019 122019000029
เทิดศักดิ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ 600026276375 CJ Logistics Dec 04, 2019 122019000021
วราภรณ์ จำลองพิมพ์ 600026276353 CJ Logistics Dec 04, 2019 122019000023
นพพร ฉิมสาคร 600026276342 CJ Logistics Dec 04, 2019 122019000010
ฐิติวัสส์ ศิริโอภาสกุล 600026276331 CJ Logistics Dec 04, 2019 122019000022
สรรพสิริ จินะธำรงวัฒน์ 2122562 CJ Logistics-Messenger. Dec 03, 2019 122019000013
ธัญญา สารดอน TNR5000260377 Kerry Dec 03, 2019 112019000117
นายศุภกร ธนาอมรปรีชา TNR5000260395 Kerry Dec 03, 2019 122019000019
นันทิวา รัตนะเดชะ 600026243431 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000020
พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 600026243394 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000016
นริศรา ไกยราช 600026243383 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000011
สุภัทร กระบี่ศรี 600026243372 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000009
กนกกุล เยื่องสกุล 600026243361 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000014
ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ 600026243350 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000015
ไชยยงค์ อุดมพงศ์ไพบูลย์ 600026243346 CJ Logistics Dec 03, 2019 122019000017
ชื่อลูกค้า : นิสากร
Tracking number : 600026491043
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000055
ชื่อลูกค้า : กมลพร พยาบาล
Tracking number : 600026491080
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000061
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600026443561
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000059
ชื่อลูกค้า : พิทักษ์. พงษ์เศวต
Tracking number : TNR5000262570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000058
ชื่อลูกค้า : สง่า แววรวีวงศ์
Tracking number : 111262
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000057
ชื่อลูกค้า : Yoyoh Minecafe
Tracking number : TNR5000262581
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000056
ชื่อลูกค้า : สุวัฒน์ ทองอาบ
Tracking number : TNR5000262574
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000054
ชื่อลูกค้า : สุมาริน อุประละ
Tracking number : TNR5000262577
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000052
ชื่อลูกค้า : ธีรเดช เพียรเกษตร
Tracking number : TNR5000262583
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000049
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600026443605
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000060
ชื่อลูกค้า : Sirapa Mueankaew
Tracking number : 600026412105
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000053
ชื่อลูกค้า : เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์
Tracking number : 600026412050
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000048
ชื่อลูกค้า : ชนิกานต์ สกุลืยนยง
Tracking number : 600026412046
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000047
ชื่อลูกค้า : ภัทรมน วงศ์ราษฎร์
Tracking number : 600026412024
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000046
ชื่อลูกค้า : คุณบัวเหรียญ แสงผึ้ง
Tracking number : 600026412013
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000050
ชื่อลูกค้า : ศิรินทร สัมมาตรี
Tracking number : 600026411991
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000051
ชื่อลูกค้า : ธัญลักษณ์ ปัสสาสัย
Tracking number : 600026411980
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000041
ชื่อลูกค้า : จ่าอากาศเอกหญิง สมฤทัย ไพรี
Tracking number : 09122562
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000038
ชื่อลูกค้า : อิทธิพล มงคลวาทเจริญ
Tracking number : TNR5000262205
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000044
ชื่อลูกค้า : นิตยา นาคหนู
Tracking number : TNR5000262219
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000042
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ กรอบเพ็ชร
Tracking number : TNR5000262234
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000037
ชื่อลูกค้า : สมัย สาธร
Tracking number : TNR5000262199
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000032
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์
Tracking number : 600026377654
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000045
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600026377551
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000043
ชื่อลูกค้า : จักรวาล เปลา
Tracking number : 600026377536
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000039
ชื่อลูกค้า : พงศ์วิทย์ หินแก้ว
Tracking number : 600026377503
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000034
ชื่อลูกค้า : พิรมญา (ภูคำแสดรีสอร์ต)
Tracking number : 600026377470
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000036
ชื่อลูกค้า : สุรเมศวร์ อมรพิพัฒจินดา
Tracking number : TNR5000261603
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000035
ชื่อลูกค้า : ณพัชร ท้วมทองดี
Tracking number : TNR5000261604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000033
ชื่อลูกค้า : สุจิตรา ขันทะวัตร์
Tracking number : 08122562
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ผลทับทิม
Tracking number : TNR5000261324
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000031
ชื่อลูกค้า : ธัญรัตน์ ยูรสง
Tracking number : TNR5000261219
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000030
ชื่อลูกค้า : ณภัค สุภศิริรักษ์
Tracking number : TNR5000261228
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000028
ชื่อลูกค้า : มังกร สังวาลย์
Tracking number : 600026320733
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000027
ชื่อลูกค้า : ธนสร ลีเจริญทรัพย์กุล
Tracking number : 600026320652
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000024
ชื่อลูกค้า : บริษัท เดอะ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป จำกัด
Tracking number : 600026320641
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000029
ชื่อลูกค้า : เทิดศักดิ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์
Tracking number : 600026276375
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000021
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จำลองพิมพ์
Tracking number : 600026276353
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000023
ชื่อลูกค้า : นพพร ฉิมสาคร
Tracking number : 600026276342
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : ฐิติวัสส์ ศิริโอภาสกุล
Tracking number : 600026276331
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000022
ชื่อลูกค้า : สรรพสิริ จินะธำรงวัฒน์
Tracking number : 2122562
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000013
ชื่อลูกค้า : ธัญญา สารดอน
Tracking number : TNR5000260377
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000117
ชื่อลูกค้า : นายศุภกร ธนาอมรปรีชา
Tracking number : TNR5000260395
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000019
ชื่อลูกค้า : นันทิวา รัตนะเดชะ
Tracking number : 600026243431
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000020
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์
Tracking number : 600026243394
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000016
ชื่อลูกค้า : นริศรา ไกยราช
Tracking number : 600026243383
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : สุภัทร กระบี่ศรี
Tracking number : 600026243372
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : กนกกุล เยื่องสกุล
Tracking number : 600026243361
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000014
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์
Tracking number : 600026243350
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000015
ชื่อลูกค้า : ไชยยงค์ อุดมพงศ์ไพบูลย์
Tracking number : 600026243346
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000017

หมวดหมู่สินค้า