ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สง่า แววรวีวงศ์ 16012563 CJ Logistics-Messenger. Jan 17, 2020 012020000083
พจนา พุทธิวิโรจน์วงศ์ TNR5000276916 Kerry Jan 17, 2020 012020000090
อรอุมา ผลทับทิม TNR5000276915 Kerry Jan 17, 2020 012020000087
ปภัสสร พละมา 600027634014 Kerry Jan 17, 2020 012020000092
กมลพร พยาบาล 600027634003 CJ Logistics Jan 17, 2020 012020000091
นายวัชระ วิทูรศิลป์ 600027633966 CJ Logistics Jan 17, 2020 012020000088
สุกัลยา เจริญสุข 600027633955 CJ Logistics Jan 17, 2020 012020000089
สิริพร ปัทมะขจร TNR5000276635 Kerry Jan 16, 2020 012020000085
สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี 600027590743 CJ Logistics Jan 16, 2020 012020000086
วรภัทร เหลืองอ่อน 16012563 Kerry-16012563 Jan 16, 2020 012020000078
ศิริขวัญ พันธ์พรม TNR5000276514 Kerry Jan 16, 2020 012020000084
วาริน วิศวเลิศศิลป์ 600027590710 CJ Logistics Jan 16, 2020 012020000082
พัชระ ตั้งเจริญ TNR5000276152 Kerry Jan 15, 2020 012020000076
ศุภโชค ชุติพรรณทอง 600027551414 CJ Logistics Jan 15, 2020 012020000079
วสุศีล ตั้งอำพัน 600027551355 CJ Logistics Jan 15, 2020 012020000075
Sounds Good Studio TNR5000275654 Kerry Jan 14, 2020 012020000072
รุ่งรัตน์ รุ่งโรจน์วัฒนา 600027452983 CJ Logistics Jan 14, 2020 012020000074
ชลิตา แก้วจับ 600027452950 CJ Logistics Jan 14, 2020 012020000073
อนงค์ 600027452924 Kerry Jan 14, 2020 012020000017
สุภาพรรณ โชคกิตติมศักดิ์ 600027452913 CJ Logistics Jan 14, 2020 012020000070
รวี ธรรมทัตโต 600027452891 CJ Logistics Jan 14, 2020 012020000069
ณัฐพล แสงอรุณ TNR5000275127 Kerry Jan 13, 2020 012020000065
นายพงศกร แก้ววงศ์ 600027402266 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000068
ชญาภา ดรุณไกรศร 600027402255 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000066
ชนินทร์ ทวิชัยยุทธ 600027402244 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000067
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600027402196 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000064
การ์ตูน T 600027402174 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000061
ปภัสสร พละมา 600027402163 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000062
Sirapa Mueankaew 600027402152 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000058
นิภาพร ตาทิพย์ 600027402141 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000049
ปานใจ 600027402126 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000060
นริศรา ไกยราช 600027402115 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000059
มังกร สังวาลย์ 600027402104 CJ Logistics Jan 13, 2020 012020000057
วัชระ เหรียญทอง TNR5000274216 Kerry Jan 11, 2020 012020000063
อัญชลี หงส์ทอง TNR5000273358 Kerry Jan 10, 2020 012020000050
พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์ TNR5000273596 Kerry Jan 10, 2020 012020000052
มุนินทร นาคะนาท TNR5000273598 Kerry Jan 10, 2020 012020000053
อนุชา TNR5000273594 Kerry Jan 10, 2020 012020000054
อัชราภรณ์ กุลจินดา TNR5000273597 Kerry Jan 10, 2020 012020000055
สาธิต ประเสริฐมรรค 600027327694 CJ Logistics Jan 10, 2020 012020000051
กรวิชช์ เจริญเผ่า 600027327683 CJ Logistics Jan 10, 2020 012020000056
จ่าอากาศเอกหญิง สมฤทัย ไพรี 070163 CJ Logistics-Messenger. Jan 09, 2020 012020000030
เกสรา 060163 CJ Logistics-Messenger. Jan 09, 2020 012020000016
สุมาริน อุประละ TNR5000273268 Kerry Jan 09, 2020 012020000044
พัชราวรรณ ธรรมศาสตร์ TNR5000273265 Kerry Jan 09, 2020 012020000046
Connect kitchen TNR5000273260 Kerry Jan 09, 2020 012020000033
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600027279906 CJ Logistics Jan 09, 2020 012020000048
วัชรินทร์ พูนพัฒนาทรัพย์ 600027279873 CJ Logistics Jan 09, 2020 012020000045
Kasinee 600027279862 Kerry Jan 09, 2020 012020000047
Boat JoJo TNR5000272685 Kerry Jan 08, 2020 012020000041
ชื่อลูกค้า : สง่า แววรวีวงศ์
Tracking number : 16012563
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000083
ชื่อลูกค้า : พจนา พุทธิวิโรจน์วงศ์
Tracking number : TNR5000276916
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000090
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ผลทับทิม
Tracking number : TNR5000276915
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000087
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600027634014
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000092
ชื่อลูกค้า : กมลพร พยาบาล
Tracking number : 600027634003
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000091
ชื่อลูกค้า : นายวัชระ วิทูรศิลป์
Tracking number : 600027633966
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000088
ชื่อลูกค้า : สุกัลยา เจริญสุข
Tracking number : 600027633955
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000089
ชื่อลูกค้า : สิริพร ปัทมะขจร
Tracking number : TNR5000276635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000085
ชื่อลูกค้า : สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
Tracking number : 600027590743
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000086
ชื่อลูกค้า : วรภัทร เหลืองอ่อน
Tracking number : 16012563
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-16012563
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000078
ชื่อลูกค้า : ศิริขวัญ พันธ์พรม
Tracking number : TNR5000276514
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000084
ชื่อลูกค้า : วาริน วิศวเลิศศิลป์
Tracking number : 600027590710
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000082
ชื่อลูกค้า : พัชระ ตั้งเจริญ
Tracking number : TNR5000276152
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000076
ชื่อลูกค้า : ศุภโชค ชุติพรรณทอง
Tracking number : 600027551414
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000079
ชื่อลูกค้า : วสุศีล ตั้งอำพัน
Tracking number : 600027551355
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000075
ชื่อลูกค้า : Sounds Good Studio
Tracking number : TNR5000275654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000072
ชื่อลูกค้า : รุ่งรัตน์ รุ่งโรจน์วัฒนา
Tracking number : 600027452983
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000074
ชื่อลูกค้า : ชลิตา แก้วจับ
Tracking number : 600027452950
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000073
ชื่อลูกค้า : อนงค์
Tracking number : 600027452924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : สุภาพรรณ โชคกิตติมศักดิ์
Tracking number : 600027452913
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000070
ชื่อลูกค้า : รวี ธรรมทัตโต
Tracking number : 600027452891
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000069
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล แสงอรุณ
Tracking number : TNR5000275127
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000065
ชื่อลูกค้า : นายพงศกร แก้ววงศ์
Tracking number : 600027402266
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000068
ชื่อลูกค้า : ชญาภา ดรุณไกรศร
Tracking number : 600027402255
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000066
ชื่อลูกค้า : ชนินทร์ ทวิชัยยุทธ
Tracking number : 600027402244
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000067
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600027402196
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000064
ชื่อลูกค้า : การ์ตูน T
Tracking number : 600027402174
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000061
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600027402163
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000062
ชื่อลูกค้า : Sirapa Mueankaew
Tracking number : 600027402152
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000058
ชื่อลูกค้า : นิภาพร ตาทิพย์
Tracking number : 600027402141
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000049
ชื่อลูกค้า : ปานใจ
Tracking number : 600027402126
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000060
ชื่อลูกค้า : นริศรา ไกยราช
Tracking number : 600027402115
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000059
ชื่อลูกค้า : มังกร สังวาลย์
Tracking number : 600027402104
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000057
ชื่อลูกค้า : วัชระ เหรียญทอง
Tracking number : TNR5000274216
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000063
ชื่อลูกค้า : อัญชลี หงส์ทอง
Tracking number : TNR5000273358
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000050
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์
Tracking number : TNR5000273596
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000052
ชื่อลูกค้า : มุนินทร นาคะนาท
Tracking number : TNR5000273598
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000053
ชื่อลูกค้า : อนุชา
Tracking number : TNR5000273594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000054
ชื่อลูกค้า : อัชราภรณ์ กุลจินดา
Tracking number : TNR5000273597
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000055
ชื่อลูกค้า : สาธิต ประเสริฐมรรค
Tracking number : 600027327694
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000051
ชื่อลูกค้า : กรวิชช์ เจริญเผ่า
Tracking number : 600027327683
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000056
ชื่อลูกค้า : จ่าอากาศเอกหญิง สมฤทัย ไพรี
Tracking number : 070163
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000030
ชื่อลูกค้า : เกสรา
Tracking number : 060163
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : สุมาริน อุประละ
Tracking number : TNR5000273268
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000044
ชื่อลูกค้า : พัชราวรรณ ธรรมศาสตร์
Tracking number : TNR5000273265
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000046
ชื่อลูกค้า : Connect kitchen
Tracking number : TNR5000273260
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000033
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600027279906
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000048
ชื่อลูกค้า : วัชรินทร์ พูนพัฒนาทรัพย์
Tracking number : 600027279873
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000045
ชื่อลูกค้า : Kasinee
Tracking number : 600027279862
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000047
ชื่อลูกค้า : Boat JoJo
Tracking number : TNR5000272685
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000041

หมวดหมู่สินค้า