ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จุฑารัตน์ คุ้มแก้ว TNR5000411113 Kerry Oct 31, 2020 102020000231
ศิขรินทร์ อุไรวรณ์ TNR5000411112 Kerry Oct 31, 2020 102020000229
Kasinee TNR5000411111 Kerry Oct 31, 2020 102020000234
กัญญรัตน์ สีหาโคตร TNR5000410922 Kerry Oct 30, 2020 102020000227
พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์ TNR5000410926 Kerry Oct 30, 2020 102020000224
ธนพล วงศ์วิสิฐตระกูล TNR5000410914 Kerry Oct 30, 2020 102020000221
กนกวรรณ 600034887554 CJ Logistics Oct 30, 2020 102020000223
ดวงกมล ขัตติยะ 600034887543 CJ Logistics Oct 30, 2020 102020000225
ภาษิต อภิชนม์ 600034887532 CJ Logistics Oct 30, 2020 102020000222
Yoyoh Minecafe 600034887484 CJ Logistics Oct 30, 2020 102020000228
พงศกร 600034887462 CJ Logistics Oct 30, 2020 102020000226
สุชีรา ทองสุก TNR5000410747 Kerry Oct 29, 2020 102020000220
สังวรณ์ อนันต์กฤตภาส TNR5000410745 Kerry Oct 29, 2020 102020000213
นริศ ศรีธัญรัตน์ TNR5000410742 Kerry Oct 29, 2020 102020000212
วัชชะคุป พลนิล 600034862892 CJ Logistics Oct 29, 2020 102020000219
Patty Dangwang 600034862870 CJ Logistics Oct 29, 2020 102020000215
วีรชัย วาสะสิริ 600034862785 CJ Logistics Oct 29, 2020 102020000216
น.ส.กุลิสรา จารุนิตย์ TNR5000410284 Kerry Oct 28, 2020 102020000196
อารียา TNR5000410282 Kerry Oct 28, 2020 102020000197
นายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์ TNR5000410281 Kerry Oct 28, 2020 102020000201
พิพัฒน์ ชมเชย TNR5000410280 Kerry Oct 28, 2020 102020000206
สุขทวี ฉนำกลาง TNR5000410299 Kerry Oct 28, 2020 102020000207
ธัญศญา 600034842485 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000211
จิตพล ทวีกาญจน์ 600034842463 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000210
Sirapa Mueankaew 600034842452 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000208
อรอุมา ผลทับทิม 600034842382 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000203
ณิชาภา 600034842356 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000202
ชญานุตน์ พันธุ์ใจธรรม 600034842334 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000195
ธนกานต์ ตันเส็ง 600034842323 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000194
วรภา สุริยะโชติ 60003484230 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000200
Siwat D. 600034842286 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000198
ภิญญาพัณณ์ ธนภัทรพิสิฐกุล 600034842275 CJ Logistics Oct 28, 2020 102020000199
กวีวัชร์ อัมรานนท์​ TNR5000409994 Kerry Oct 27, 2020 102020000193
กษิรา​ วงศ์​ปัญจ​ TNR5000409990 Kerry Oct 27, 2020 102020000189
Thawee 600034808653 CJ Logistics Oct 27, 2020 102020000190
จารุณี ประวัง 600034808631 CJ Logistics Oct 27, 2020 102020000192
คณาธิป กัญยะมาสา 600034808631 CJ Logistics Oct 27, 2020 102020000191
ธัญศญา TNR5000409291 Kerry Oct 26, 2020 102020000173
ธนเกียรติ TNR5000409644 Kerry Oct 26, 2020 102020000184
ณิชาภา TNR5000409562 Kerry Oct 26, 2020 102020000180
อริสา ศรีมุษิกโพธิ์ TNR5000409564 Kerry Oct 26, 2020 102020000174
ยุวศรี ไพชยนต์วิจิตร 600034778052 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000187
สุดเขต กมลวาทิน 600034778004 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000183
ภาคย์​ เตชัส​หงส์​ 600034777993 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000181
แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล 600034777982 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000179
พชรพรรณ ด่านวิไล 600034777934 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000185
สิริณัฏฐ์ สัตยารักษ์ 600034777912 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000182
สุวนันท์. เยือกเย็น 600034777901 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000175
กัญญภัสสร์ ชูแก้ว 600034777864 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000171
พงศธร โรนจน์ศตพงค์ 600034777842 CJ Logistics Oct 26, 2020 102020000169
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : TNR5000411113
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000231
ชื่อลูกค้า : ศิขรินทร์ อุไรวรณ์
Tracking number : TNR5000411112
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000229
ชื่อลูกค้า : Kasinee
Tracking number : TNR5000411111
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000234
ชื่อลูกค้า : กัญญรัตน์ สีหาโคตร
Tracking number : TNR5000410922
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000227
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์
Tracking number : TNR5000410926
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000224
ชื่อลูกค้า : ธนพล วงศ์วิสิฐตระกูล
Tracking number : TNR5000410914
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000221
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ
Tracking number : 600034887554
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000223
ชื่อลูกค้า : ดวงกมล ขัตติยะ
Tracking number : 600034887543
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000225
ชื่อลูกค้า : ภาษิต อภิชนม์
Tracking number : 600034887532
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000222
ชื่อลูกค้า : Yoyoh Minecafe
Tracking number : 600034887484
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000228
ชื่อลูกค้า : พงศกร
Tracking number : 600034887462
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000226
ชื่อลูกค้า : สุชีรา ทองสุก
Tracking number : TNR5000410747
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000220
ชื่อลูกค้า : สังวรณ์ อนันต์กฤตภาส
Tracking number : TNR5000410745
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000213
ชื่อลูกค้า : นริศ ศรีธัญรัตน์
Tracking number : TNR5000410742
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000212
ชื่อลูกค้า : วัชชะคุป พลนิล
Tracking number : 600034862892
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000219
ชื่อลูกค้า : Patty Dangwang
Tracking number : 600034862870
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000215
ชื่อลูกค้า : วีรชัย วาสะสิริ
Tracking number : 600034862785
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000216
ชื่อลูกค้า : น.ส.กุลิสรา จารุนิตย์
Tracking number : TNR5000410284
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000196
ชื่อลูกค้า : อารียา
Tracking number : TNR5000410282
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000197
ชื่อลูกค้า : นายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์
Tracking number : TNR5000410281
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000201
ชื่อลูกค้า : พิพัฒน์ ชมเชย
Tracking number : TNR5000410280
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000206
ชื่อลูกค้า : สุขทวี ฉนำกลาง
Tracking number : TNR5000410299
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000207
ชื่อลูกค้า : ธัญศญา
Tracking number : 600034842485
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000211
ชื่อลูกค้า : จิตพล ทวีกาญจน์
Tracking number : 600034842463
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000210
ชื่อลูกค้า : Sirapa Mueankaew
Tracking number : 600034842452
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000208
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ผลทับทิม
Tracking number : 600034842382
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000203
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา
Tracking number : 600034842356
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000202
ชื่อลูกค้า : ชญานุตน์ พันธุ์ใจธรรม
Tracking number : 600034842334
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000195
ชื่อลูกค้า : ธนกานต์ ตันเส็ง
Tracking number : 600034842323
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000194
ชื่อลูกค้า : วรภา สุริยะโชติ
Tracking number : 60003484230
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000200
ชื่อลูกค้า : Siwat D.
Tracking number : 600034842286
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000198
ชื่อลูกค้า : ภิญญาพัณณ์ ธนภัทรพิสิฐกุล
Tracking number : 600034842275
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000199
ชื่อลูกค้า : กวีวัชร์ อัมรานนท์​
Tracking number : TNR5000409994
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000193
ชื่อลูกค้า : กษิรา​ วงศ์​ปัญจ​
Tracking number : TNR5000409990
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000189
ชื่อลูกค้า : Thawee
Tracking number : 600034808653
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000190
ชื่อลูกค้า : จารุณี ประวัง
Tracking number : 600034808631
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000192
ชื่อลูกค้า : คณาธิป กัญยะมาสา
Tracking number : 600034808631
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000191
ชื่อลูกค้า : ธัญศญา
Tracking number : TNR5000409291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000173
ชื่อลูกค้า : ธนเกียรติ
Tracking number : TNR5000409644
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000184
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา
Tracking number : TNR5000409562
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000180
ชื่อลูกค้า : อริสา ศรีมุษิกโพธิ์
Tracking number : TNR5000409564
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000174
ชื่อลูกค้า : ยุวศรี ไพชยนต์วิจิตร
Tracking number : 600034778052
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000187
ชื่อลูกค้า : สุดเขต กมลวาทิน
Tracking number : 600034778004
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000183
ชื่อลูกค้า : ภาคย์​ เตชัส​หงส์​
Tracking number : 600034777993
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000181
ชื่อลูกค้า : แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล
Tracking number : 600034777982
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000179
ชื่อลูกค้า : พชรพรรณ ด่านวิไล
Tracking number : 600034777934
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000185
ชื่อลูกค้า : สิริณัฏฐ์ สัตยารักษ์
Tracking number : 600034777912
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000182
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์. เยือกเย็น
Tracking number : 600034777901
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000175
ชื่อลูกค้า : กัญญภัสสร์ ชูแก้ว
Tracking number : 600034777864
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000171
ชื่อลูกค้า : พงศธร โรนจน์ศตพงค์
Tracking number : 600034777842
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000169