ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศุภโชค ศรีสุวรรณ TNR5000384852 Kerry Aug 05, 2020 082020000032
สุทธิตา ด้วงวิเศษ TNR5000384840 Kerry Aug 05, 2020 082020000028
สมภพ กุละปาลานนท์ TNR5000384568 Kerry Aug 05, 2020 082020000026
พรเทพ เตชะวงศ์ศิริ 600033294166 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000035
ปภัสสร พละมา 600033293982 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000034
จันทร์จิรา ตาสว่าง 600033293971 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000031
อรอุมา ผลทับทิม 600033293960 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000033
ธันยบูรณ์ ปาละวิสุทธิ์ 600033293956 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000029
ณิชาวรรณ แก้วมรกต 600033293945 CJ Logistics Aug 05, 2020 082020000027
อติพร บิณฑวิหค TNR5000384442 Kerry Aug 04, 2020 082020000016
จักรวาล เปลา TNR5000384436 Kerry Aug 04, 2020 082020000024
สุวนันท์ เยือกเย็น 600033265772 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000025
รุจณีย์ ผ่านสำแดง 600033265643 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000017
ณัฐนที คันซอทอง 600033265621 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000018
รัชญา อินทรกำแหง 600033265610 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000021
ศวิตา ศรีวิเศษ 600033265606 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000020
ศุจิกา บุญไทย 600033265595 CJ Logistics Aug 04, 2020 082020000019
สมศักดิ์ เลิศศรีเจริญ TNR5000384112 Kerry Aug 03, 2020 082020000014
แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล TNR5000383981 Kerry Aug 03, 2020 082020000005
เพชรรัตน์ พัชรวาสนันท์ 600033224133 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000013
หญิง 600033224085 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000007
นางสาวอัญชลี ถาระสา 600033224074 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000010
วสุศีล ตั้งอำพัน 600033224063 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000006
อธิคม เจริญเวชชการ 600033224052 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000009
เกื้อกูล ธรรมไทย 600033224041 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000011
จารุภา อิงวาระ 600033224030 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000012
ณัฐภรณ์ 600033224026 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000004
เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์ 600033224004 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000003
สุภวิช กิตติไกรศักดิ์ 600033223993 CJ Logistics Aug 03, 2020 082020000002
หนูนา จงรัก 600033223971 CJ Logistics Aug 03, 2020 072020000248
รัตน์ชนก ฉันนิวัต TNR5000383528 Kerry Aug 01, 2020 082020000001
พฤทธิกรณ์ บุปผาดา TNR5000383478 Kerry Aug 01, 2020 072020000249
อมรฤทธิ์ ภูมิอมร TNR5000383475 Kerry Aug 01, 2020 072020000247
กัญทิมา วารุวรรณ์ TNR5000383479 Kerry Aug 01, 2020 072020000243
จุฑา​ลักษณ์​ (ดี)​ TNR5000383089 Kerry Jul 31, 2020 072020000244
จันทรัตน์ เกตุมะณี TNR5000383083 Kerry Jul 31, 2020 072020000245
มังกร สังวาลย์ 600033157703 CJ Logistics Jul 31, 2020 072020000246
ศรัณย์ นัยประยูร 600033157692 CJ Logistics Jul 31, 2020 072020000239
ศิรินทร สัมมาตรี TNR5000382662 Kerry Jul 30, 2020 072020000234
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) 600033118175 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000242
พงศธร โรนจน์ศตพงค์ 600033118131 Kerry Jul 30, 2020 072020000241
สำเร็จ สุทธิพันธ์ 600033118116 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000237
ดาริน 600033118072 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000238
ชวิศา ขมิ้นสน 600033118046 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000232
ศิรินทิพย์ วัฒนสิงห์ 600033118035 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000233
รัตนา ล้ำเลิศลักษณชัย 600033118024 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000236
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600033117943 CJ Logistics Jul 30, 2020 072020000231
อนุสรณ์ ต่ายจันทร์ TNR5000382311 Kerry Jul 29, 2020 072020000198
นริสา TNR5000382196 Kerry Jul 29, 2020 072020000222
สิริพร วีระประสิทธิ์ TNR5N00013548 Kerry Jul 29, 2020 072020000219
ชื่อลูกค้า : ศุภโชค ศรีสุวรรณ
Tracking number : TNR5000384852
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000032
ชื่อลูกค้า : สุทธิตา ด้วงวิเศษ
Tracking number : TNR5000384840
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000028
ชื่อลูกค้า : สมภพ กุละปาลานนท์
Tracking number : TNR5000384568
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000026
ชื่อลูกค้า : พรเทพ เตชะวงศ์ศิริ
Tracking number : 600033294166
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000035
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600033293982
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000034
ชื่อลูกค้า : จันทร์จิรา ตาสว่าง
Tracking number : 600033293971
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000031
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ผลทับทิม
Tracking number : 600033293960
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000033
ชื่อลูกค้า : ธันยบูรณ์ ปาละวิสุทธิ์
Tracking number : 600033293956
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000029
ชื่อลูกค้า : ณิชาวรรณ แก้วมรกต
Tracking number : 600033293945
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000027
ชื่อลูกค้า : อติพร บิณฑวิหค
Tracking number : TNR5000384442
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000016
ชื่อลูกค้า : จักรวาล เปลา
Tracking number : TNR5000384436
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600033265772
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000025
ชื่อลูกค้า : รุจณีย์ ผ่านสำแดง
Tracking number : 600033265643
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : ณัฐนที คันซอทอง
Tracking number : 600033265621
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000018
ชื่อลูกค้า : รัชญา อินทรกำแหง
Tracking number : 600033265610
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000021
ชื่อลูกค้า : ศวิตา ศรีวิเศษ
Tracking number : 600033265606
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : ศุจิกา บุญไทย
Tracking number : 600033265595
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ เลิศศรีเจริญ
Tracking number : TNR5000384112
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000014
ชื่อลูกค้า : แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล
Tracking number : TNR5000383981
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : เพชรรัตน์ พัชรวาสนันท์
Tracking number : 600033224133
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : หญิง
Tracking number : 600033224085
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : นางสาวอัญชลี ถาระสา
Tracking number : 600033224074
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : วสุศีล ตั้งอำพัน
Tracking number : 600033224063
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : อธิคม เจริญเวชชการ
Tracking number : 600033224052
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : เกื้อกูล ธรรมไทย
Tracking number : 600033224041
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : จารุภา อิงวาระ
Tracking number : 600033224030
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000012
ชื่อลูกค้า : ณัฐภรณ์
Tracking number : 600033224026
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์
Tracking number : 600033224004
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : สุภวิช กิตติไกรศักดิ์
Tracking number : 600033223993
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : หนูนา จงรัก
Tracking number : 600033223971
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000248
ชื่อลูกค้า : รัตน์ชนก ฉันนิวัต
Tracking number : TNR5000383528
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : พฤทธิกรณ์ บุปผาดา
Tracking number : TNR5000383478
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000249
ชื่อลูกค้า : อมรฤทธิ์ ภูมิอมร
Tracking number : TNR5000383475
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000247
ชื่อลูกค้า : กัญทิมา วารุวรรณ์
Tracking number : TNR5000383479
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000243
ชื่อลูกค้า : จุฑา​ลักษณ์​ (ดี)​
Tracking number : TNR5000383089
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000244
ชื่อลูกค้า : จันทรัตน์ เกตุมะณี
Tracking number : TNR5000383083
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000245
ชื่อลูกค้า : มังกร สังวาลย์
Tracking number : 600033157703
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000246
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ นัยประยูร
Tracking number : 600033157692
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000239
ชื่อลูกค้า : ศิรินทร สัมมาตรี
Tracking number : TNR5000382662
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000234
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : 600033118175
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000242
ชื่อลูกค้า : พงศธร โรนจน์ศตพงค์
Tracking number : 600033118131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000241
ชื่อลูกค้า : สำเร็จ สุทธิพันธ์
Tracking number : 600033118116
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000237
ชื่อลูกค้า : ดาริน
Tracking number : 600033118072
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000238
ชื่อลูกค้า : ชวิศา ขมิ้นสน
Tracking number : 600033118046
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000232
ชื่อลูกค้า : ศิรินทิพย์ วัฒนสิงห์
Tracking number : 600033118035
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000233
ชื่อลูกค้า : รัตนา ล้ำเลิศลักษณชัย
Tracking number : 600033118024
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000236
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600033117943
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000231
ชื่อลูกค้า : อนุสรณ์ ต่ายจันทร์
Tracking number : TNR5000382311
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000198
ชื่อลูกค้า : นริสา
Tracking number : TNR5000382196
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000222
ชื่อลูกค้า : สิริพร วีระประสิทธิ์
Tracking number : TNR5N00013548
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000219