ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นิสากร TNR5000183753 Kerry Jun 15, 2019 062019000059
อุกฤษฏ์ รัตนวิชัย TNR5000183328 Kerry Jun 14, 2019 062019000058
mr.phuvadon tassano TNR5000183322 Kerry Jun 14, 2019 062019000053
สุขทวี ฉนำกลาง ED901406656TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 14, 2019 062019000050
Samantha Heong ED901406660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 14, 2019 062019000051
พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 600022081743 CJ Logistics Jun 13, 2019 062019000046
ชาลินี ช่วยพันธ์ ED901404160TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000049
กมลชนก ลาภจินดา TNR5000182774 Kerry Jun 13, 2019 062019000048
ทิฐิพร วัฒนเวศสมบูรณ์ TNR5000182782 Kerry Jun 13, 2019 062019000045
Jeerawan Phaentong TNR5000182773 Kerry Jun 13, 2019 062019000047
ชุติมา 600022062132 CJ Logistics Jun 12, 2019 062019000044
เฉลิมชัย จ้อยเจนสินธุ์ 600022062154 CJ Logistics Jun 12, 2019 062019000041
ศุภฤกษ์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล ED823179471TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2019 062019000035
จารุณี ประวัง TNR5000181919 Kerry Jun 11, 2019 062019000037
จุฑาทิพ เวสท์ลีย์ TNR5000181920 Kerry Jun 11, 2019 062019000039
สริยา บุญเสี่ยง 600022039953 CJ Logistics Jun 11, 2019 062019000040
นางสาวมนปวรรณ ผจญ 600022039942 CJ Logistics Jun 11, 2019 062019000038
เจือ เขียวขำ TNR5000181121 Kerry Jun 10, 2019 062019000036
Sirin Jaao ED823176081TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000033
ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา ED823176078TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000032
ธันยพร ยิ่งวิริยะ ED823176064TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000031
ปิยนุช. มีจั่นเพช 600022014086 CJ Logistics Jun 10, 2019 062019000025
ศิริมนัส พังสะอาด 600022014090 CJ Logistics Jun 10, 2019 062019000023
ธีรพจน์ TNR5000180651 Kerry Jun 10, 2019 062019000030
ขวัญลดา เพชรกิติการ TNR5000180650 Kerry Jun 10, 2019 062019000029
สนทญา เพ็งโอ ED823167178TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000034
Pete Peachaya ED823167155TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000027
นิวัฒน์ ฉายโชติเจริญ ED823167164TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000026
Nueng ED823167181TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2019 062019000024
ส่งเสริม ED823164596TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2019 062019000022
ธรีทิพย์ 600021979775 CJ Logistics Jun 07, 2019 062019000009
พีระพงษ์ ภารัชสิทธฺิ์ TNR5000179378 Kerry Jun 06, 2019 062019000021
ปภัสสร พละมา 600021955360 CJ Logistics Jun 06, 2019 062019000020
นิก สิงห์รถบรรทุก TNR5000179086 Kerry Jun 06, 2019 062019000019
แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล TNR5000179091 Kerry Jun 06, 2019 062019000018
ณิชาภา TNR5000179090 Kerry Jun 06, 2019 062019000016
Sunan Jattunawarat ED823156215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 06, 2019 062019000017
ณัฐวุฒิ ตะโจรัง ED823156201TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 06, 2019 062019000005
สุวนันท์ เยือกเย็น TNR5000178619 Kerry Jun 05, 2019 062019000014
สุวิมล เจริญมาก 600021932002 CJ Logistics Jun 05, 2019 062019000015
วราภรณ์ จำลองพิมพ์ 600021931980 CJ Logistics Jun 05, 2019 062019000013
สุภัทรา สุขวัฒนา ED823154015TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2019 062019000007
ดารุณี พาพลค้อ ED823153973TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2019 062019000004
ชลธฺดา นามสมบูรณ์ TNR5000178278 Kerry Jun 04, 2019 062019000010
อำพน ปิ่นตบแต่ง TNR5000178291 Kerry Jun 04, 2019 062019000012
รมิดา เทียมดวงแข 600021900196 CJ Logistics Jun 04, 2019 062019000011
นายสุนทร วาดวงศ์ TNR5000177214 Kerry Jun 04, 2019 052019000093
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) 600021872082 CJ Logistics Jun 03, 2019 062019000008
ปวีณ สมบุญดี TNR5000176938 Kerry Jun 03, 2019 062019000006
เจนภพ สุนทร TNR5000176435 Kerry Jun 01, 2019 062019000003
ชื่อลูกค้า : นิสากร
Tracking number : TNR5000183753
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000059
ชื่อลูกค้า : อุกฤษฏ์ รัตนวิชัย
Tracking number : TNR5000183328
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000058
ชื่อลูกค้า : mr.phuvadon tassano
Tracking number : TNR5000183322
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000053
ชื่อลูกค้า : สุขทวี ฉนำกลาง
Tracking number : ED901406656TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000050
ชื่อลูกค้า : Samantha Heong
Tracking number : ED901406660TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000051
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์
Tracking number : 600022081743
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000046
ชื่อลูกค้า : ชาลินี ช่วยพันธ์
Tracking number : ED901404160TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000049
ชื่อลูกค้า : กมลชนก ลาภจินดา
Tracking number : TNR5000182774
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000048
ชื่อลูกค้า : ทิฐิพร วัฒนเวศสมบูรณ์
Tracking number : TNR5000182782
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000045
ชื่อลูกค้า : Jeerawan Phaentong
Tracking number : TNR5000182773
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000047
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600022062132
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000044
ชื่อลูกค้า : เฉลิมชัย จ้อยเจนสินธุ์
Tracking number : 600022062154
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000041
ชื่อลูกค้า : ศุภฤกษ์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล
Tracking number : ED823179471TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000035
ชื่อลูกค้า : จารุณี ประวัง
Tracking number : TNR5000181919
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000037
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพ เวสท์ลีย์
Tracking number : TNR5000181920
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000039
ชื่อลูกค้า : สริยา บุญเสี่ยง
Tracking number : 600022039953
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000040
ชื่อลูกค้า : นางสาวมนปวรรณ ผจญ
Tracking number : 600022039942
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000038
ชื่อลูกค้า : เจือ เขียวขำ
Tracking number : TNR5000181121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000036
ชื่อลูกค้า : Sirin Jaao
Tracking number : ED823176081TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000033
ชื่อลูกค้า : ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา
Tracking number : ED823176078TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000032
ชื่อลูกค้า : ธันยพร ยิ่งวิริยะ
Tracking number : ED823176064TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000031
ชื่อลูกค้า : ปิยนุช. มีจั่นเพช
Tracking number : 600022014086
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000025
ชื่อลูกค้า : ศิริมนัส พังสะอาด
Tracking number : 600022014090
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000023
ชื่อลูกค้า : ธีรพจน์
Tracking number : TNR5000180651
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000030
ชื่อลูกค้า : ขวัญลดา เพชรกิติการ
Tracking number : TNR5000180650
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000029
ชื่อลูกค้า : สนทญา เพ็งโอ
Tracking number : ED823167178TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000034
ชื่อลูกค้า : Pete Peachaya
Tracking number : ED823167155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000027
ชื่อลูกค้า : นิวัฒน์ ฉายโชติเจริญ
Tracking number : ED823167164TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000026
ชื่อลูกค้า : Nueng
Tracking number : ED823167181TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000024
ชื่อลูกค้า : ส่งเสริม
Tracking number : ED823164596TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000022
ชื่อลูกค้า : ธรีทิพย์
Tracking number : 600021979775
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000009
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธฺิ์
Tracking number : TNR5000179378
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000021
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600021955360
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000020
ชื่อลูกค้า : นิก สิงห์รถบรรทุก
Tracking number : TNR5000179086
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000019
ชื่อลูกค้า : แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล
Tracking number : TNR5000179091
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000018
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา
Tracking number : TNR5000179090
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000016
ชื่อลูกค้า : Sunan Jattunawarat
Tracking number : ED823156215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000017
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ ตะโจรัง
Tracking number : ED823156201TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : TNR5000178619
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000014
ชื่อลูกค้า : สุวิมล เจริญมาก
Tracking number : 600021932002
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000015
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จำลองพิมพ์
Tracking number : 600021931980
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000013
ชื่อลูกค้า : สุภัทรา สุขวัฒนา
Tracking number : ED823154015TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000007
ชื่อลูกค้า : ดารุณี พาพลค้อ
Tracking number : ED823153973TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : ชลธฺดา นามสมบูรณ์
Tracking number : TNR5000178278
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000010
ชื่อลูกค้า : อำพน ปิ่นตบแต่ง
Tracking number : TNR5000178291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000012
ชื่อลูกค้า : รมิดา เทียมดวงแข
Tracking number : 600021900196
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000011
ชื่อลูกค้า : นายสุนทร วาดวงศ์
Tracking number : TNR5000177214
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000093
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : 600021872082
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000008
ชื่อลูกค้า : ปวีณ สมบุญดี
Tracking number : TNR5000176938
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : เจนภพ สุนทร
Tracking number : TNR5000176435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003

หมวดหมู่สินค้า