ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุวนันท์ เยือกเย็น TNR5N00005587 Kerry Apr 20, 2019 042019000060
ธนานิษฐ์ จิรพิทักษ์ศรี TNR5000154902 Kerry Apr 20, 2019 042019000061
ชุติมา 600021104915 CJ Logistics Apr 19, 2019 042019000057
กนกกร ทองนอก TNR5000154251 Kerry Apr 19, 2019 042019000052
จารุณี ประวัง EW993619297TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 19, 2019 042019000053
สุวภา เส็งสาย TNR5000153949 Kerry Apr 18, 2019 042019000049
ชาญณรงค์ เทียมนภา EW993687031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 042019000050
Sopitanist Thawongsri SNBN000894427 Kerry Apr 18, 2019 042019000047
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) SNBN000894430 Kerry Apr 18, 2019 042019000048
สวภพ บุญรักษา TNR5000153684 Kerry Apr 18, 2019 042019000051
ผดุงเกียรติ โยมเอียด SNBN000894431 Kerry Apr 18, 2019 042019000046
พิศมัย ถำวาปี SNBN000894420 Kerry Apr 18, 2019 042019000038
นาย ทัชช ทองกิตติกุล SNBN000894418 Kerry Apr 18, 2019 042019000045
วิเชียร ลาภสินสิริ EW993601132TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000044
ชนาภา EW993601146TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000031
Haruo Aiko TNR5000153104 Kerry Apr 17, 2019 042019000032
ศุภนุช หิรัญธนกิจจากุล TNR5000153103 Kerry Apr 17, 2019 042019000035
ณัฐิกา นาคเกิด EW993600429TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 17, 2019 042019000036
วรรษมน แสนใจวุฒิ TNR5000153055 Kerry Apr 17, 2019 042019000039
ณชพล ทองนุช TNR5000153052 Kerry Apr 17, 2019 042019000043
ณิชาภา TNR5000150710 Kerry Apr 09, 2019 042019000029
อธิป แก้วประเสริฐ 600020951943 CJ Logistics Apr 09, 2019 042019000028
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600020951755 CJ Logistics Apr 09, 2019 042019000019
สริยา บุญเสี่ยง 600020951873 CJ Logistics Apr 09, 2019 042019000023
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) 600020951965 CJ Logistics Apr 09, 2019 042019000030
อรรถกานต์ ปาละกูล EX200914145TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000024
กาญจนา ทาวงศ์ EX200914131TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2019 042019000027
ชลธฺดา นามสมบูรณ์ TNR5000149732 Kerry Apr 08, 2019 042019000026
วรรษวรรณ สารไชย TNR5000149426 Kerry Apr 08, 2019 042019000025
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000149393 Kerry Apr 08, 2019 042019000022
ณัฏฐณิชา TNR5000149392 Kerry Apr 08, 2019 042019000021
สุนิสา TNR5000149242 Kerry Apr 08, 2019 042019000020
วรวดี เทพาสิต EW994066334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 05, 2019 042019000018
วงศกร ครุฑพิจิตร TNR5000148610 Kerry Apr 05, 2019 042019000017
พีรญา วิชัยธรรม TNR5000148617 Kerry Apr 05, 2019 042019000016
นิธาน ดีวรรณวงศ์ TNR5000148490 Kerry Apr 05, 2019 042019000015
ชาญวิทย์ พดด้วง TNR5N00005335 Kerry Apr 04, 2019 042019000012
ณัฐวัฒน์ วิริยะ EW994035592TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 04, 2019 042019000011
สมจิตร มูลเอก EW994035561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 04, 2019 042019000014
ชุติกาญจน์ งั่นบุญศรี TNR5000147921 Kerry Apr 04, 2019 042019000010
นภาพร นราพล TNR5000147924 Kerry Apr 04, 2019 042019000013
กิตติยา TNR5000147176 Kerry Apr 03, 2019 042019000009
ธนากร เสนานันท์ TNR5000146692 Kerry Apr 02, 2019 042019000007
สหพล ลิ้มสุวรรณ TNR5000146784 Kerry Apr 02, 2019 042019000008
kikkik EW993990724TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2019 042019000005
ณัฐอภิสรา ธรรมประกอบ TNR5000146538 Kerry Apr 02, 2019 042019000006
จิตวิมล วีระประดิษฐ์ TNR5000145744 Kerry Apr 01, 2019 13:10 042019000003
เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา TNR5000145443 Kerry Apr 01, 2019 10:04 032019000044
สุวภัทร เพ็งกลางเดือน 600020817344 CJ Logistics Apr 01, 2019 042019000002
คุณวราภรณ์ ยิ้มประเสริฐ TNR5000143987 Kerry Mar 28, 2019 13:58 032019000043
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : TNR5N00005587
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000060
ชื่อลูกค้า : ธนานิษฐ์ จิรพิทักษ์ศรี
Tracking number : TNR5000154902
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000061
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600021104915
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000057
ชื่อลูกค้า : กนกกร ทองนอก
Tracking number : TNR5000154251
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000052
ชื่อลูกค้า : จารุณี ประวัง
Tracking number : EW993619297TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000053
ชื่อลูกค้า : สุวภา เส็งสาย
Tracking number : TNR5000153949
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000049
ชื่อลูกค้า : ชาญณรงค์ เทียมนภา
Tracking number : EW993687031TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000050
ชื่อลูกค้า : Sopitanist Thawongsri
Tracking number : SNBN000894427
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000047
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : SNBN000894430
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000048
ชื่อลูกค้า : สวภพ บุญรักษา
Tracking number : TNR5000153684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000051
ชื่อลูกค้า : ผดุงเกียรติ โยมเอียด
Tracking number : SNBN000894431
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000046
ชื่อลูกค้า : พิศมัย ถำวาปี
Tracking number : SNBN000894420
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000038
ชื่อลูกค้า : นาย ทัชช ทองกิตติกุล
Tracking number : SNBN000894418
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000045
ชื่อลูกค้า : วิเชียร ลาภสินสิริ
Tracking number : EW993601132TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000044
ชื่อลูกค้า : ชนาภา
Tracking number : EW993601146TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000031
ชื่อลูกค้า : Haruo Aiko
Tracking number : TNR5000153104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000032
ชื่อลูกค้า : ศุภนุช หิรัญธนกิจจากุล
Tracking number : TNR5000153103
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000035
ชื่อลูกค้า : ณัฐิกา นาคเกิด
Tracking number : EW993600429TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000036
ชื่อลูกค้า : วรรษมน แสนใจวุฒิ
Tracking number : TNR5000153055
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000039
ชื่อลูกค้า : ณชพล ทองนุช
Tracking number : TNR5000153052
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000043
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา
Tracking number : TNR5000150710
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000029
ชื่อลูกค้า : อธิป แก้วประเสริฐ
Tracking number : 600020951943
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000028
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600020951755
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000019
ชื่อลูกค้า : สริยา บุญเสี่ยง
Tracking number : 600020951873
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000023
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : 600020951965
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000030
ชื่อลูกค้า : อรรถกานต์ ปาละกูล
Tracking number : EX200914145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000024
ชื่อลูกค้า : กาญจนา ทาวงศ์
Tracking number : EX200914131TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000027
ชื่อลูกค้า : ชลธฺดา นามสมบูรณ์
Tracking number : TNR5000149732
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000026
ชื่อลูกค้า : วรรษวรรณ สารไชย
Tracking number : TNR5000149426
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000025
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000149393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000022
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐณิชา
Tracking number : TNR5000149392
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000021
ชื่อลูกค้า : สุนิสา
Tracking number : TNR5000149242
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000020
ชื่อลูกค้า : วรวดี เทพาสิต
Tracking number : EW994066334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000018
ชื่อลูกค้า : วงศกร ครุฑพิจิตร
Tracking number : TNR5000148610
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000017
ชื่อลูกค้า : พีรญา วิชัยธรรม
Tracking number : TNR5000148617
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000016
ชื่อลูกค้า : นิธาน ดีวรรณวงศ์
Tracking number : TNR5000148490
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : ชาญวิทย์ พดด้วง
Tracking number : TNR5N00005335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : ณัฐวัฒน์ วิริยะ
Tracking number : EW994035592TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : สมจิตร มูลเอก
Tracking number : EW994035561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : ชุติกาญจน์ งั่นบุญศรี
Tracking number : TNR5000147921
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000010
ชื่อลูกค้า : นภาพร นราพล
Tracking number : TNR5000147924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000013
ชื่อลูกค้า : กิตติยา
Tracking number : TNR5000147176
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : ธนากร เสนานันท์
Tracking number : TNR5000146692
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : สหพล ลิ้มสุวรรณ
Tracking number : TNR5000146784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : kikkik
Tracking number : EW993990724TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐอภิสรา ธรรมประกอบ
Tracking number : TNR5000146538
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : จิตวิมล วีระประดิษฐ์
Tracking number : TNR5000145744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019 13:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา
Tracking number : TNR5000145443
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019 10:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000044
ชื่อลูกค้า : สุวภัทร เพ็งกลางเดือน
Tracking number : 600020817344
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : คุณวราภรณ์ ยิ้มประเสริฐ
Tracking number : TNR5000143987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2019 13:58
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000043

หมวดหมู่สินค้า