ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พิทักษ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา 600029627242 CJ Logistics Apr 03, 2020 042020000020
ณัฐพงศ์ คงจันทร์ 600029627183 CJ Logistics Apr 03, 2020 042020000016
นิตย์รวี แวสุข TNR5000319898 Kerry Apr 03, 2020 042020000013
พิชชา วิทยาเอนกนันท์ TNR5000319891 Kerry Apr 03, 2020 042020000015
สายัณห์ ฉายวาส TNR5000319890 Kerry Apr 03, 2020 042020000010
Siriporn Ketnarongrattana TNR5000319887 Kerry Apr 03, 2020 042020000017
ฐิติศักดิ์ เหลืองสกุล TNR5000318891 Kerry Apr 02, 2020 042020000005
ชัยนรินทร์ วัชรพงศ์ TNR5000318890 Kerry Apr 02, 2020 042020000006
Boat JoJo TNR5000319200 Kerry Apr 02, 2020 042020000009
ภาณุพันธุ์ แสงขำ 600029577590 CJ Logistics Apr 02, 2020 042020000008
ชมนภัส แหลมคม TNR5000318174 Kerry Apr 01, 2020 032020000208
นนทกร พุ่มเจริญ TNR5000318180 Kerry Apr 01, 2020 032020000210
จารุณี ประวัง TNR5000318181 Kerry Apr 01, 2020 042020000004
กิตติศักดิ์ ศรีเพ็ญ TNR5000318179 Kerry Apr 01, 2020 042020000003
ปรารถนา เอี่ยมสถาน 600029533221 CJ Logistics Apr 01, 2020 042020000002
พิศมัย กาละจักร TNR5000317288 Kerry Mar 31, 2020 032020000193
ธีรศักดิ์ ฉันทโรจน์ศิริ TNR5000317305 Kerry Mar 31, 2020 032020000191
สุภสิต สุภัควงศ์ TNR5000316212 Kerry Mar 31, 2020 032020000190
สุวนันท์ เยือกเย็น TNR5000316214 Kerry Mar 31, 2020 032020000189
coffee. duck บุรีรัมย์ 600029493671 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000203
coffee. duck บุรีรัมย์ 600029493671 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000204
Coffee. duck. ร้อยเอ็ด 600029493682 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000206
Coffee. duck. ร้อยเอ็ด 600029493682 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000207
เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา 600029493634 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000194
รัชญา 600029493586 CJ Logistics Mar 31, 2020 032020000192
วันชนะ แก้ววิรุฬ TNR5000316006 Kerry Mar 30, 2020 032020000185
พงศ์วิทย์ หินแก้ว 600029453395 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000181
ธีรวิทย์ จันทรส 600029453406 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000174
ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ 600029453410 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000176
ปภัสสร พละมา 600029453454 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000182
พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 600029453476 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000183
Coffee Secret@Home 600029453502 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000188
Cafe' Cottage 600029453502 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000164
Cafe' Cottage 600029453502 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000163
วราภรณ์ จำลองพิมพ์ 600029453513 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000184
จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ 600029453546 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000187
วรวุฒิ 600029453561 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000186
วิไลพร ศรีชัยสันติกุล 600029453572 CJ Logistics Mar 30, 2020 032020000180
ขนิษฐา จงสินเจริญ TNR5000315085 Kerry Mar 28, 2020 032020000179
นายสุนทร วาดวงศ์ TNR5000315083 Kerry Mar 28, 2020 032020000178
Suchat (New) TNR5000315080 Kerry Mar 28, 2020 032020000175
นายสุมิตร โรจนอุดมวุฒิกุล 27032020 CJ Logistics-Messenger. Mar 27, 2020 032020000165
นายภควัต ก๋องแก่น TNR5000314312 Kerry Mar 27, 2020 032020000166
ณัฐพงศ์ เชื้อชาญพล 600029374004 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000172
ศรีเมือง มูลกำบิล 600029373960 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000167
วิรัตน์ มาสว่าง 600029373956 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000170
วิรัตน์ มาสว่าง 600029373956 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000173
อุไรพร สิงห์ครุฑ 600029373945 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000169
โอภาส เทพมังกร 600029373934 CJ Logistics Mar 27, 2020 032020000171
ลลิตา TNR5000313335 Kerry Mar 26, 2020 032020000158
ชื่อลูกค้า : พิทักษ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา
Tracking number : 600029627242
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000020
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ คงจันทร์
Tracking number : 600029627183
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000016
ชื่อลูกค้า : นิตย์รวี แวสุข
Tracking number : TNR5000319898
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000013
ชื่อลูกค้า : พิชชา วิทยาเอนกนันท์
Tracking number : TNR5000319891
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000015
ชื่อลูกค้า : สายัณห์ ฉายวาส
Tracking number : TNR5000319890
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : Siriporn Ketnarongrattana
Tracking number : TNR5000319887
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000017
ชื่อลูกค้า : ฐิติศักดิ์ เหลืองสกุล
Tracking number : TNR5000318891
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : ชัยนรินทร์ วัชรพงศ์
Tracking number : TNR5000318890
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : Boat JoJo
Tracking number : TNR5000319200
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : ภาณุพันธุ์ แสงขำ
Tracking number : 600029577590
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : ชมนภัส แหลมคม
Tracking number : TNR5000318174
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000208
ชื่อลูกค้า : นนทกร พุ่มเจริญ
Tracking number : TNR5000318180
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000210
ชื่อลูกค้า : จารุณี ประวัง
Tracking number : TNR5000318181
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์ ศรีเพ็ญ
Tracking number : TNR5000318179
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ปรารถนา เอี่ยมสถาน
Tracking number : 600029533221
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : พิศมัย กาละจักร
Tracking number : TNR5000317288
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000193
ชื่อลูกค้า : ธีรศักดิ์ ฉันทโรจน์ศิริ
Tracking number : TNR5000317305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000191
ชื่อลูกค้า : สุภสิต สุภัควงศ์
Tracking number : TNR5000316212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000190
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : TNR5000316214
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000189
ชื่อลูกค้า : coffee. duck บุรีรัมย์
Tracking number : 600029493671
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000203
ชื่อลูกค้า : coffee. duck บุรีรัมย์
Tracking number : 600029493671
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000204
ชื่อลูกค้า : Coffee. duck. ร้อยเอ็ด
Tracking number : 600029493682
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000206
ชื่อลูกค้า : Coffee. duck. ร้อยเอ็ด
Tracking number : 600029493682
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000207
ชื่อลูกค้า : เกวรินทร์ เหมือนแก้วจินดา
Tracking number : 600029493634
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000194
ชื่อลูกค้า : รัชญา
Tracking number : 600029493586
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000192
ชื่อลูกค้า : วันชนะ แก้ววิรุฬ
Tracking number : TNR5000316006
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000185
ชื่อลูกค้า : พงศ์วิทย์ หินแก้ว
Tracking number : 600029453395
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000181
ชื่อลูกค้า : ธีรวิทย์ จันทรส
Tracking number : 600029453406
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000174
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์
Tracking number : 600029453410
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000176
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600029453454
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000182
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์
Tracking number : 600029453476
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000183
ชื่อลูกค้า : Coffee Secret@Home
Tracking number : 600029453502
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000188
ชื่อลูกค้า : Cafe' Cottage
Tracking number : 600029453502
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000164
ชื่อลูกค้า : Cafe' Cottage
Tracking number : 600029453502
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000163
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จำลองพิมพ์
Tracking number : 600029453513
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000184
ชื่อลูกค้า : จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
Tracking number : 600029453546
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000187
ชื่อลูกค้า : วรวุฒิ
Tracking number : 600029453561
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000186
ชื่อลูกค้า : วิไลพร ศรีชัยสันติกุล
Tracking number : 600029453572
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000180
ชื่อลูกค้า : ขนิษฐา จงสินเจริญ
Tracking number : TNR5000315085
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000179
ชื่อลูกค้า : นายสุนทร วาดวงศ์
Tracking number : TNR5000315083
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000178
ชื่อลูกค้า : Suchat (New)
Tracking number : TNR5000315080
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000175
ชื่อลูกค้า : นายสุมิตร โรจนอุดมวุฒิกุล
Tracking number : 27032020
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000165
ชื่อลูกค้า : นายภควัต ก๋องแก่น
Tracking number : TNR5000314312
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000166
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงศ์ เชื้อชาญพล
Tracking number : 600029374004
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000172
ชื่อลูกค้า : ศรีเมือง มูลกำบิล
Tracking number : 600029373960
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000167
ชื่อลูกค้า : วิรัตน์ มาสว่าง
Tracking number : 600029373956
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000170
ชื่อลูกค้า : วิรัตน์ มาสว่าง
Tracking number : 600029373956
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000173
ชื่อลูกค้า : อุไรพร สิงห์ครุฑ
Tracking number : 600029373945
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000169
ชื่อลูกค้า : โอภาส เทพมังกร
Tracking number : 600029373934
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000171
ชื่อลูกค้า : ลลิตา
Tracking number : TNR5000313335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000158