ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
55coffee EI145022318TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000115
ณัฐภัทร ทวีวัน EI145022304TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 24, 2019 082019000114
วรางคณา คงรักษา TNR5000217212 Kerry Aug 23, 2019 082019000111
ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์ RATN000560119 Kerry Aug 23, 2019 082019000105
ธัชชัย อุบล EI145020630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 23, 2019 082019000112
นัท EI145020626TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 23, 2019 082019000110
อติพร EI145005615TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 22, 2019 082019000097
นายศุภกร ธนาอมรปรีชา EI145005629TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 22, 2019 082019000108
หนูนา จงรัก 600023647956 CJ Logistics Aug 22, 2019 082019000109
สุมาริน อุประละ TNR5000216745 Kerry Aug 22, 2019 082019000107
อัฐธนกาญจน์​ ไทรเมือง TNR5000216690 Kerry Aug 22, 2019 082019000106
อ้อมใจ ท้วมเกร็ด TNR5000216680 Kerry Aug 22, 2019 082019000104
ชัชฎา เมธากีรติกร EI080497581TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2019 082019000101
ปรียนันท์ กีรติเลิศพุฒิกร TNR5000216397 Kerry Aug 21, 2019 082019000064
Pizzy NInie TNR5000216228 Kerry Aug 21, 2019 082019000068
Boonyakiat Kung TNR5000216226 Kerry Aug 21, 2019 082019000102
นาตยา ศรีพลัง TNR5000216222 Kerry Aug 21, 2019 082019000100
กัญญ์ฐญา พลายกลาง TNR5000215678 Kerry Aug 20, 2019 082019000096
ภณ พลพิสิษฐ์ TNR5000215844 Kerry Aug 20, 2019 082019000094
สรวิชญ์ บุญประสาร EI080495719TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2019 082019000095
เพ็ญนภา ดำรงแดน TNR5000214615 Kerry Aug 19, 2019 082019000083
พิพัฒน์ ถาวรโลหะ EI080494143TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000089
นางนงลักษณ์ ธีระวัฒนานนท์ TNR5000214870 Kerry Aug 19, 2019 082019000085
นุชรีย์​ แผ่นทอง TNR5000214869 Kerry Aug 19, 2019 082019000090
ยุวดี โคแล TNR5000214865 Kerry Aug 19, 2019 082019000087
พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 600023554775 CJ Logistics Aug 19, 2019 082019000092
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) 600023554720 CJ Logistics Aug 19, 2019 082019000091
เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์ 600023554705 CJ Logistics Aug 19, 2019 082019000088
Sirapa Mueankaew 600023554694 CJ Logistics Aug 19, 2019 082019000082
บริษัท ทริปเปิ้ลโทน จำกัด 600023554650 CJ Logistics Aug 19, 2019 082019000081
เอกยุทธ SNBN000941302 Kerry Aug 17, 2019 082019000084
Rewadee EI080475665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000080
อนุชา EI080475657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 16, 2019 082019000079
นิภาพร ตาทิพย์ 600023500190 CJ Logistics Aug 16, 2019 082019000061
นางสาวชยวรรณ ลิ่มเฮงเจริญ TNR5N00007604 Kerry Aug 15, 2019 082019000077
ฐิติรัตน์ นามขจร 600023476062 CJ Logistics Aug 15, 2019 082019000076
กฤตเมฆ บุญศรัทธากุล TNR5000213710 Kerry Aug 15, 2019 082019000073
ชุติมา 600023476040 CJ Logistics Aug 15, 2019 082019000075
อลงกรณ์ ชนะชัย 600023476036 CJ Logistics Aug 15, 2019 082019000074
วัชระ เหรียญทอง 600023446636 CJ Logistics Aug 14, 2019 082019000070
Narin Chaeram TNR5000213210 Kerry Aug 14, 2019 082019000071
กอบชัย วิมุติสุนทร TNR5000213224 Kerry Aug 14, 2019 082019000069
Surasit Chatchalermkit TNR5N00007545 Kerry Aug 13, 2019 082019000059
พรรณพิลาส สุวรรณมณี TNR5000212046 Kerry Aug 13, 2019 082019000058
นฤมล TNR5000212057 Kerry Aug 13, 2019 082019000062
ChayGunn Khongkhun TNR5000212053 Kerry Aug 13, 2019 082019000063
ชลธฺดา นามสมบูรณ์ TNR5000212459 Kerry Aug 13, 2019 082019000067
สรรพสิริ จินะธำรงวัฒน์ 600023411334 CJ Logistics Aug 13, 2019 082019000060
Coffee Secret@Home 600023411301 CJ Logistics Aug 13, 2019 082019000066
วิลาวัลย์ ตันสุนทร 600023411290 CJ Logistics Aug 13, 2019 082019000065
ชื่อลูกค้า : 55coffee
Tracking number : EI145022318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000115
ชื่อลูกค้า : ณัฐภัทร ทวีวัน
Tracking number : EI145022304TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000114
ชื่อลูกค้า : วรางคณา คงรักษา
Tracking number : TNR5000217212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000111
ชื่อลูกค้า : ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์
Tracking number : RATN000560119
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000105
ชื่อลูกค้า : ธัชชัย อุบล
Tracking number : EI145020630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000112
ชื่อลูกค้า : นัท
Tracking number : EI145020626TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000110
ชื่อลูกค้า : อติพร
Tracking number : EI145005615TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000097
ชื่อลูกค้า : นายศุภกร ธนาอมรปรีชา
Tracking number : EI145005629TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000108
ชื่อลูกค้า : หนูนา จงรัก
Tracking number : 600023647956
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000109
ชื่อลูกค้า : สุมาริน อุประละ
Tracking number : TNR5000216745
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000107
ชื่อลูกค้า : อัฐธนกาญจน์​ ไทรเมือง
Tracking number : TNR5000216690
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000106
ชื่อลูกค้า : อ้อมใจ ท้วมเกร็ด
Tracking number : TNR5000216680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000104
ชื่อลูกค้า : ชัชฎา เมธากีรติกร
Tracking number : EI080497581TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000101
ชื่อลูกค้า : ปรียนันท์ กีรติเลิศพุฒิกร
Tracking number : TNR5000216397
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000064
ชื่อลูกค้า : Pizzy NInie
Tracking number : TNR5000216228
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000068
ชื่อลูกค้า : Boonyakiat Kung
Tracking number : TNR5000216226
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000102
ชื่อลูกค้า : นาตยา ศรีพลัง
Tracking number : TNR5000216222
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000100
ชื่อลูกค้า : กัญญ์ฐญา พลายกลาง
Tracking number : TNR5000215678
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000096
ชื่อลูกค้า : ภณ พลพิสิษฐ์
Tracking number : TNR5000215844
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000094
ชื่อลูกค้า : สรวิชญ์ บุญประสาร
Tracking number : EI080495719TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000095
ชื่อลูกค้า : เพ็ญนภา ดำรงแดน
Tracking number : TNR5000214615
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000083
ชื่อลูกค้า : พิพัฒน์ ถาวรโลหะ
Tracking number : EI080494143TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000089
ชื่อลูกค้า : นางนงลักษณ์ ธีระวัฒนานนท์
Tracking number : TNR5000214870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000085
ชื่อลูกค้า : นุชรีย์​ แผ่นทอง
Tracking number : TNR5000214869
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000090
ชื่อลูกค้า : ยุวดี โคแล
Tracking number : TNR5000214865
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000087
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์
Tracking number : 600023554775
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000092
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : 600023554720
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000091
ชื่อลูกค้า : เกรียงไกร ณัฐนัยกรณ์
Tracking number : 600023554705
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000088
ชื่อลูกค้า : Sirapa Mueankaew
Tracking number : 600023554694
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000082
ชื่อลูกค้า : บริษัท ทริปเปิ้ลโทน จำกัด
Tracking number : 600023554650
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000081
ชื่อลูกค้า : เอกยุทธ
Tracking number : SNBN000941302
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000084
ชื่อลูกค้า : Rewadee
Tracking number : EI080475665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000080
ชื่อลูกค้า : อนุชา
Tracking number : EI080475657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000079
ชื่อลูกค้า : นิภาพร ตาทิพย์
Tracking number : 600023500190
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000061
ชื่อลูกค้า : นางสาวชยวรรณ ลิ่มเฮงเจริญ
Tracking number : TNR5N00007604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000077
ชื่อลูกค้า : ฐิติรัตน์ นามขจร
Tracking number : 600023476062
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000076
ชื่อลูกค้า : กฤตเมฆ บุญศรัทธากุล
Tracking number : TNR5000213710
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000073
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600023476040
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000075
ชื่อลูกค้า : อลงกรณ์ ชนะชัย
Tracking number : 600023476036
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000074
ชื่อลูกค้า : วัชระ เหรียญทอง
Tracking number : 600023446636
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000070
ชื่อลูกค้า : Narin Chaeram
Tracking number : TNR5000213210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000071
ชื่อลูกค้า : กอบชัย วิมุติสุนทร
Tracking number : TNR5000213224
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000069
ชื่อลูกค้า : Surasit Chatchalermkit
Tracking number : TNR5N00007545
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000059
ชื่อลูกค้า : พรรณพิลาส สุวรรณมณี
Tracking number : TNR5000212046
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000058
ชื่อลูกค้า : นฤมล
Tracking number : TNR5000212057
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000062
ชื่อลูกค้า : ChayGunn Khongkhun
Tracking number : TNR5000212053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000063
ชื่อลูกค้า : ชลธฺดา นามสมบูรณ์
Tracking number : TNR5000212459
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000067
ชื่อลูกค้า : สรรพสิริ จินะธำรงวัฒน์
Tracking number : 600023411334
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000060
ชื่อลูกค้า : Coffee Secret@Home
Tracking number : 600023411301
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000066
ชื่อลูกค้า : วิลาวัลย์ ตันสุนทร
Tracking number : 600023411290
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000065

หมวดหมู่สินค้า