ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ดนุพล เพ็งสุวรรณ EI275656351TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000064
ศริญญา พวงเนียม EI275656348TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000067
ขจรศักดิ์ สุขสมัย EI275656334TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000069
นาย ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ TNR5000239396 Kerry Oct 15, 2019 102019000060
พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์ TNR5000239365 Kerry Oct 15, 2019 102019000062
มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป TNR5N00008605 Kerry Oct 15, 2019 102019000066
อาทิตยา TNR5000239410 Kerry Oct 15, 2019 102019000061
ทัศวรรณ แซ่จึง 600024896546 CJ Logistics Oct 15, 2019 102019000068
สายใจ มณีรัตน์ 600024896535 CJ Logistics Oct 15, 2019 102019000059
อัฐธนกาญจน์ ไทรเมือง 600024896524 CJ Logistics Oct 15, 2019 102019000024
สุภานี. พรมวัง 600024896443 CJ Logistics Oct 15, 2019 102019000070
ณสิต สิทธิวงศ์ 600024896373 CJ Logistics Oct 15, 2019 102019000057
ธีร​สันต์​ สว่าง​ว​ร​ชาติ​ 600024845170 CJ Logistics Oct 11, 2019 102019000050
กนกวรรณ สุขงาม 600024845166 CJ Logistics Oct 11, 2019 102019000051
อลงกรณ์ ชนะชัย 600024845133 CJ Logistics Oct 11, 2019 102019000048
คุณสุธาศินี ทับยา 600024845100 CJ Logistics Oct 11, 2019 102019000054
ณัฐภัทร ทวีวัน 600024845096 CJ Logistics Oct 11, 2019 102019000055
ร้าน โฟกัสไอทีเน็ตเวิร์ค EI275628982TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 11, 2019 102019000047
บริษัท เดอะ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป จำกัด EI275629002TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 11, 2019 102019000053
ณัฐชานันท์ เอกศิริวงศ์ EI275628996TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 11, 2019 102019000056
ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์ TNR5000238231 Kerry Oct 11, 2019 102019000052
สุวัฒน์ รีดี 10102562 CJ Logistics-มารับเอง Oct 10, 2019 102019000046
สุวารีย์ จังหวัดเขตต์ TNR5000237876 Kerry Oct 10, 2019 102019000041
พัชระ ตั้งเจริญ TNR5000237858 Kerry Oct 10, 2019 102019000045
สง่า แววรวีวงศ์ TNR5000237856 Kerry Oct 10, 2019 102019000044
นที เหล่าเรืองโรจน์ 08102562 CJ Logistics-Messenger. Oct 10, 2019 102019000034
สุชาดา เศรษฐเมธากุล TNR5000237472 Kerry Oct 09, 2019 102019000040
เทิดศักดิ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ 600024786602 CJ Logistics Oct 09, 2019 102019000043
สุรีย์ ทองจิ๋ว 600024759335 CJ Logistics Oct 08, 2019 102019000036
วราภรณ์ จำลองพิมพ์ 600024759346 CJ Logistics Oct 08, 2019 102019000035
เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์ 600024759383 CJ Logistics Oct 08, 2019 102019000037
สัจจา ด้วงกลัด 600024759394 CJ Logistics Oct 08, 2019 102019000039
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) 600024759405 CJ Logistics Oct 08, 2019 102019000038
ศรินท์พร จอโภชาอุดม EI275623322TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000032
พิชญาณัฐ สุทธิสอน EI275623305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000030
พงศธร ศรีสวัสดิ์โชคชัย EI275623282TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000029
อธิปต์พง ตั้งศุภธวัช EI275623279TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000027
ธีระพงศ์ อินทกาล EI275623296TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000026
กรกช กลัดทอง EI275623319TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000023
พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์ TNR5000235689 Kerry Oct 07, 2019 102019000020
Yuwadee 600024728023 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000033
อภิฤดี อนันต์สุภัค 600024728012 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000031
ชวลิต ต่อสหะกุล 600024727964 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000028
บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 600024727953 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000025
พยุง เจียรวาปี 600024727942 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000021
นิภาพร ตาทิพย์ 600024727931 CJ Logistics Oct 07, 2019 102019000004
ณรงค์ กลิ่นทอง TNR5000235425 Kerry Oct 04, 2019 102019000018
นันท์นภัส ชวินอำนวยกิจ 600024678651 CJ Logistics Oct 04, 2019 102019000019
ปภัสสร พละมา 600024678614 CJ Logistics Oct 04, 2019 102019000016
บดินทร์ วรกมล 600024678592 CJ Logistics Oct 04, 2019 102019000017
ชื่อลูกค้า : ดนุพล เพ็งสุวรรณ
Tracking number : EI275656351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000064
ชื่อลูกค้า : ศริญญา พวงเนียม
Tracking number : EI275656348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000067
ชื่อลูกค้า : ขจรศักดิ์ สุขสมัย
Tracking number : EI275656334TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000069
ชื่อลูกค้า : นาย ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์
Tracking number : TNR5000239396
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000060
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์
Tracking number : TNR5000239365
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000062
ชื่อลูกค้า : มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป
Tracking number : TNR5N00008605
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000066
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา
Tracking number : TNR5000239410
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000061
ชื่อลูกค้า : ทัศวรรณ แซ่จึง
Tracking number : 600024896546
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000068
ชื่อลูกค้า : สายใจ มณีรัตน์
Tracking number : 600024896535
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000059
ชื่อลูกค้า : อัฐธนกาญจน์ ไทรเมือง
Tracking number : 600024896524
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000024
ชื่อลูกค้า : สุภานี. พรมวัง
Tracking number : 600024896443
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000070
ชื่อลูกค้า : ณสิต สิทธิวงศ์
Tracking number : 600024896373
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000057
ชื่อลูกค้า : ธีร​สันต์​ สว่าง​ว​ร​ชาติ​
Tracking number : 600024845170
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000050
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ สุขงาม
Tracking number : 600024845166
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000051
ชื่อลูกค้า : อลงกรณ์ ชนะชัย
Tracking number : 600024845133
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000048
ชื่อลูกค้า : คุณสุธาศินี ทับยา
Tracking number : 600024845100
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000054
ชื่อลูกค้า : ณัฐภัทร ทวีวัน
Tracking number : 600024845096
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000055
ชื่อลูกค้า : ร้าน โฟกัสไอทีเน็ตเวิร์ค
Tracking number : EI275628982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000047
ชื่อลูกค้า : บริษัท เดอะ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป จำกัด
Tracking number : EI275629002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000053
ชื่อลูกค้า : ณัฐชานันท์ เอกศิริวงศ์
Tracking number : EI275628996TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000056
ชื่อลูกค้า : ศิกานต์ธีรา ปรีดีชยานันท์
Tracking number : TNR5000238231
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000052
ชื่อลูกค้า : สุวัฒน์ รีดี
Tracking number : 10102562
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-มารับเอง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000046
ชื่อลูกค้า : สุวารีย์ จังหวัดเขตต์
Tracking number : TNR5000237876
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000041
ชื่อลูกค้า : พัชระ ตั้งเจริญ
Tracking number : TNR5000237858
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000045
ชื่อลูกค้า : สง่า แววรวีวงศ์
Tracking number : TNR5000237856
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000044
ชื่อลูกค้า : นที เหล่าเรืองโรจน์
Tracking number : 08102562
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-Messenger.
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000034
ชื่อลูกค้า : สุชาดา เศรษฐเมธากุล
Tracking number : TNR5000237472
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000040
ชื่อลูกค้า : เทิดศักดิ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์
Tracking number : 600024786602
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000043
ชื่อลูกค้า : สุรีย์ ทองจิ๋ว
Tracking number : 600024759335
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000036
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จำลองพิมพ์
Tracking number : 600024759346
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000035
ชื่อลูกค้า : เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์
Tracking number : 600024759383
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000037
ชื่อลูกค้า : สัจจา ด้วงกลัด
Tracking number : 600024759394
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000039
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : 600024759405
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000038
ชื่อลูกค้า : ศรินท์พร จอโภชาอุดม
Tracking number : EI275623322TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000032
ชื่อลูกค้า : พิชญาณัฐ สุทธิสอน
Tracking number : EI275623305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000030
ชื่อลูกค้า : พงศธร ศรีสวัสดิ์โชคชัย
Tracking number : EI275623282TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000029
ชื่อลูกค้า : อธิปต์พง ตั้งศุภธวัช
Tracking number : EI275623279TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000027
ชื่อลูกค้า : ธีระพงศ์ อินทกาล
Tracking number : EI275623296TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000026
ชื่อลูกค้า : กรกช กลัดทอง
Tracking number : EI275623319TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : พีระพงษ์ ภารัชสิทธิ์
Tracking number : TNR5000235689
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : Yuwadee
Tracking number : 600024728023
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000033
ชื่อลูกค้า : อภิฤดี อนันต์สุภัค
Tracking number : 600024728012
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000031
ชื่อลูกค้า : ชวลิต ต่อสหะกุล
Tracking number : 600024727964
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000028
ชื่อลูกค้า : บริษัท ดี-วัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Tracking number : 600024727953
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000025
ชื่อลูกค้า : พยุง เจียรวาปี
Tracking number : 600024727942
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : นิภาพร ตาทิพย์
Tracking number : 600024727931
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ กลิ่นทอง
Tracking number : TNR5000235425
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : นันท์นภัส ชวินอำนวยกิจ
Tracking number : 600024678651
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600024678614
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : บดินทร์ วรกมล
Tracking number : 600024678592
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017

หมวดหมู่สินค้า