ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุวนันท์ เยือกเย็น TNR5000295913 CJ Logistics Feb 24, 2020 022020000105
เสรี จันทนะคีรี TNR5000295902 Kerry Feb 24, 2020 022020000104
ณดล พงษ์พานิช TNR5000295787 Kerry Feb 24, 2020 022020000102
สิริพร ปัทมะขจร TNR5000295786 Kerry Feb 24, 2020 022020000101
นิภาพร ตาทิพย์ 600028526783 CJ Logistics Feb 24, 2020 022020000080
อิมรอน มูซายี 600028526680 CJ Logistics Feb 24, 2020 022020000099
ภูผา จิรพงศธร 600028526676 CJ Logistics Feb 24, 2020 022020000098
บจก.เขาหลักวัลเล่ย์ 600028526643 CJ Logistics Feb 24, 2020 022020000094
กนกกุล เยื่องสกุล 600028480152 CJ Logistics Feb 21, 2020 022020000096
นิติวัจน์ ธนทรัพย์โชติกูร 600028480141 CJ Logistics Feb 21, 2020 022020000097
ปภัสสร พละมา 600028480126 CJ Logistics Feb 21, 2020 022020000095
มังกร สังวาลย์ 600028480093 CJ Logistics Feb 21, 2020 022020000093
สิริพร ปัทมะขจร TNR5000293330 Kerry Feb 20, 2020 022020000086
นายศักย บุญชูวิทย์ 600028455560 CJ Logistics Feb 20, 2020 022020000092
สุชาติ อุดมทรัพย์ 600028455523 CJ Logistics Feb 20, 2020 022020000090
อิทธิพล มงคลวาทเจริญ TNR5000294131 Kerry Feb 20, 2020 022020000091
บุญฤทธิ์ บุญมาเรือง TNR5000294134 Kerry Feb 20, 2020 022020000089
ชวาลฤทธิ์ กาญจนสถิตย์ 600028426495 CJ Logistics Feb 19, 2020 022020000088
วิมลวรรณ ประมาณ 600028426451 CJ Logistics Feb 19, 2020 022020000087
สถาพร มีศิริ 600028426436 CJ Logistics Feb 19, 2020 022020000081
บรรณวัชร จันทศรีคำ 600028426425 CJ Logistics Feb 19, 2020 022020000082
อิมรอน กุลยานันต์ 600028399733 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000084
ร้านภูแสงจันทร์ 600028399722 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000085
ธีริศรา แสงมั่ง 600028399674 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000073
พงศ์ธวัช กาญจนาภ่ 600028399663 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000079
มลรัตน์ คุ้มแก้ว 600028399641 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000078
สุกัลยา เจริญสุข 600028399630 Kerry Feb 18, 2020 022020000077
กษิรา​ วงศ์​ปัญจ​ 600028399615 CJ Logistics Feb 18, 2020 022020000083
ศักดิ์สยาม ศักดิ์สร้อย TNR5000291825 Kerry Feb 17, 2020 022020000068
สง่า แววรวีวงศ์ 13022020 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000063
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 14022020 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000059
พิชชา วิทยาเอนกนันท์ TNR5000291816 Kerry Feb 17, 2020 022020000072
พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 600028374625 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000076
จักรวาล เปลา 600028374592 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000075
กัญญาพัชร​ อุ่นแก้ว 600028374581 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000074
ชุติพันธุ์ ภูคดหิน 600028374570 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000071
ดนุพล เพ็งสุวรรณ 600028374566 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000070
สุชาติ อุดมทรัพย์ 600028374500 CJ Logistics Feb 17, 2020 022020000069
สิริญญา ทรัพย์อรัญ 600028332824 CJ Logistics Feb 14, 2020 022020000066
ไพรินทร์ สังขพันธ์ TNR5000290652 Kerry Feb 14, 2020 022020000064
อาทิตย์ เฟื่องฟุ้ง TNR5000290063 Kerry Feb 14, 2020 022020000061
เพ็ญนภา ดำรงแดน 600028307462 CJ Logistics Feb 13, 2020 022020000060
อัครเดช ม่วงกลิ้ง 600028307451 CJ Logistics Feb 13, 2020 022020000062
สุภัชญา อาคมานุวัตร TNR5000289558 Kerry Feb 12, 2020 022020000058
แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล TNR5000289479 Kerry Feb 12, 2020 022020000056
อรอุมา ผลทับทิม TNR5000289486 Kerry Feb 12, 2020 022020000053
สุมาริน อุประละ TNR5000289497 Kerry Feb 12, 2020 022020000051
ธนินท์ธร แสงศรี 600028275170 CJ Logistics Feb 12, 2020 022020000036
Panya Charoensup 600028275166 CJ Logistics Feb 12, 2020 022020000037
Thongnakarin 600028275074 CJ Logistics Feb 12, 2020 022020000057
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : TNR5000295913
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000105
ชื่อลูกค้า : เสรี จันทนะคีรี
Tracking number : TNR5000295902
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000104
ชื่อลูกค้า : ณดล พงษ์พานิช
Tracking number : TNR5000295787
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000102
ชื่อลูกค้า : สิริพร ปัทมะขจร
Tracking number : TNR5000295786
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000101
ชื่อลูกค้า : นิภาพร ตาทิพย์
Tracking number : 600028526783
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000080
ชื่อลูกค้า : อิมรอน มูซายี
Tracking number : 600028526680
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000099
ชื่อลูกค้า : ภูผา จิรพงศธร
Tracking number : 600028526676
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000098
ชื่อลูกค้า : บจก.เขาหลักวัลเล่ย์
Tracking number : 600028526643
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000094
ชื่อลูกค้า : กนกกุล เยื่องสกุล
Tracking number : 600028480152
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000096
ชื่อลูกค้า : นิติวัจน์ ธนทรัพย์โชติกูร
Tracking number : 600028480141
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000097
ชื่อลูกค้า : ปภัสสร พละมา
Tracking number : 600028480126
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000095
ชื่อลูกค้า : มังกร สังวาลย์
Tracking number : 600028480093
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000093
ชื่อลูกค้า : สิริพร ปัทมะขจร
Tracking number : TNR5000293330
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000086
ชื่อลูกค้า : นายศักย บุญชูวิทย์
Tracking number : 600028455560
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000092
ชื่อลูกค้า : สุชาติ อุดมทรัพย์
Tracking number : 600028455523
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000090
ชื่อลูกค้า : อิทธิพล มงคลวาทเจริญ
Tracking number : TNR5000294131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000091
ชื่อลูกค้า : บุญฤทธิ์ บุญมาเรือง
Tracking number : TNR5000294134
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000089
ชื่อลูกค้า : ชวาลฤทธิ์ กาญจนสถิตย์
Tracking number : 600028426495
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000088
ชื่อลูกค้า : วิมลวรรณ ประมาณ
Tracking number : 600028426451
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000087
ชื่อลูกค้า : สถาพร มีศิริ
Tracking number : 600028426436
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000081
ชื่อลูกค้า : บรรณวัชร จันทศรีคำ
Tracking number : 600028426425
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000082
ชื่อลูกค้า : อิมรอน กุลยานันต์
Tracking number : 600028399733
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000084
ชื่อลูกค้า : ร้านภูแสงจันทร์
Tracking number : 600028399722
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000085
ชื่อลูกค้า : ธีริศรา แสงมั่ง
Tracking number : 600028399674
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000073
ชื่อลูกค้า : พงศ์ธวัช กาญจนาภ่
Tracking number : 600028399663
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000079
ชื่อลูกค้า : มลรัตน์ คุ้มแก้ว
Tracking number : 600028399641
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000078
ชื่อลูกค้า : สุกัลยา เจริญสุข
Tracking number : 600028399630
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000077
ชื่อลูกค้า : กษิรา​ วงศ์​ปัญจ​
Tracking number : 600028399615
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000083
ชื่อลูกค้า : ศักดิ์สยาม ศักดิ์สร้อย
Tracking number : TNR5000291825
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000068
ชื่อลูกค้า : สง่า แววรวีวงศ์
Tracking number : 13022020
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000063
ชื่อลูกค้า : ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
Tracking number : 14022020
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000059
ชื่อลูกค้า : พิชชา วิทยาเอนกนันท์
Tracking number : TNR5000291816
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000072
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ ลิ้มสถาพรพงศ์
Tracking number : 600028374625
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000076
ชื่อลูกค้า : จักรวาล เปลา
Tracking number : 600028374592
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000075
ชื่อลูกค้า : กัญญาพัชร​ อุ่นแก้ว
Tracking number : 600028374581
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000074
ชื่อลูกค้า : ชุติพันธุ์ ภูคดหิน
Tracking number : 600028374570
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000071
ชื่อลูกค้า : ดนุพล เพ็งสุวรรณ
Tracking number : 600028374566
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000070
ชื่อลูกค้า : สุชาติ อุดมทรัพย์
Tracking number : 600028374500
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000069
ชื่อลูกค้า : สิริญญา ทรัพย์อรัญ
Tracking number : 600028332824
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000066
ชื่อลูกค้า : ไพรินทร์ สังขพันธ์
Tracking number : TNR5000290652
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000064
ชื่อลูกค้า : อาทิตย์ เฟื่องฟุ้ง
Tracking number : TNR5000290063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000061
ชื่อลูกค้า : เพ็ญนภา ดำรงแดน
Tracking number : 600028307462
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000060
ชื่อลูกค้า : อัครเดช ม่วงกลิ้ง
Tracking number : 600028307451
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000062
ชื่อลูกค้า : สุภัชญา อาคมานุวัตร
Tracking number : TNR5000289558
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000058
ชื่อลูกค้า : แพรวพัชรียา รังสรรค์ณกุล
Tracking number : TNR5000289479
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000056
ชื่อลูกค้า : อรอุมา ผลทับทิม
Tracking number : TNR5000289486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000053
ชื่อลูกค้า : สุมาริน อุประละ
Tracking number : TNR5000289497
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000051
ชื่อลูกค้า : ธนินท์ธร แสงศรี
Tracking number : 600028275170
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000036
ชื่อลูกค้า : Panya Charoensup
Tracking number : 600028275166
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000037
ชื่อลูกค้า : Thongnakarin
Tracking number : 600028275074
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000057

หมวดหมู่สินค้า