ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุวนันท์ เยือกเย็น 600020741976 CJ Logistics Mar 27, 2019 032019000041
ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ TNR5000143251 Kerry Mar 27, 2019 032019000042
หนึ่งฤทัย มหาชยานนท์ TNR5000142738 Kerry Mar 26, 2019 10:50 032019000039
พรนิภา เทียนทอง EW652809333TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000033
ธงชัย ดีประดับดวง 600020695161 CJ Logistics Mar 25, 2019 032019000036
อภิฐากิตติ์ พิทักษ์ธนกฤต TNR5000141603 Kerry Mar 25, 2019 032019000038
แสงอรุณ วงศ์เตชิต EW652841775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000037
ชุติมา 600020663322 CJ Logistics Mar 22, 2019 032019000034
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600020644503 CJ Logistics Mar 21, 2019 032019000031
ยุพาพรรณ กันตัง EW993587594ธ็ ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 20, 2019 10:27 032019000030
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000138780 Kerry Mar 19, 2019 11:43 032019000029
ภูษณิศา โกฎยี่ SNBN000880705 Kerry Mar 19, 2019 10:33 032019000023
นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง SNBN000880702 Kerry Mar 19, 2019 032019000028
กิตติภูมิ ปราสาททอง ED747112468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2019 032019000027
สุกฤษษ์ พุทธพิทักษ์ EW993579788TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2019 10:36 032019000025
วันทนี พรชัยเจริญ TNR5000137772 Kerry Mar 18, 2019 10:24 032019000024
พิชยุตม์ ศักดาประยูร 600020570082 CJ Logistics Mar 18, 2019 032019000026
สัจจักรพัฒน์ พันธุ์เจริญ TNR5000137441 Kerry Mar 16, 2019 032019000022
บริษัท โฮเท็ล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด EW993508163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 14, 2019 12:52 032019000020
อารีรัตน์ ดีวิเศษ TNR5000136135 Kerry Mar 14, 2019 032019000019
จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี) 600020511676 CJ Logistics Mar 14, 2019 032019000021
ม.ล.รังสิต สุขสวัสดิ์ NWA2000457099 Kerry Mar 13, 2019 12:26 032019000018
บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานกรุ๊ป จำกัด (เท็น) NWA2000457100 Kerry Mar 13, 2019 12:26 032019000017
นาย คณิศร ชัยพูล EX198568153TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 10:48 032019000016
ศักดิ์ดา ต.วิทยา EW993497911TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 12:09 032019000015
สุขทวี ฉนำกลาง EW993497908TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2019 12:09 032019000012
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600020436356 CJ Logistics Mar 11, 2019 032019000014
ณัฐธนภัทร์ ตั้งจตุพร 600020390311 CJ Logistics Mar 08, 2019 032019000013
เสาวนีย์ อัครโสภณ 600020367502 CJ Logistics Mar 07, 2019 032019000011
จีรวรรณ แผ่นทอง BANA000822445 Kerry Mar 07, 2019 022019000046
บริษัท ทริปเปิ้ลโทน จำกัด 600020337354 CJ Logistics Mar 06, 2019 032019000009
ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย 600020337365 CJ Logistics Mar 06, 2019 032019000010
มนัส ชื่นชอบกิจ TNR5000130715 Kerry Mar 05, 2019 14:11 032019000008
ปวีณ EW470337277TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 09:34 032019000007
สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด) TNR5000129262 Kerry Mar 04, 2019 032019000006
อรรถวิทย์ กิตติชัย TNR5000129260 Kerry Mar 04, 2019 032019000004
ณัฐภรณ์ EW470335727TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000003
นัฏชา 600020277633 CJ Logistics Mar 04, 2019 032019000005
กมลวรรณ ทองนุ้ยพราหมณ์ TNR5000127764 Kerry Mar 01, 2019 032019000002
kitjaput junhom TNR5000127103 Kerry Feb 28, 2019 022019000049
ปภาวี ดิเจริญ EW470319004TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000048
ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ 600020185443 CJ Logistics Feb 27, 2019 022019000047
ชุติมา 600020185410 CJ Logistics-ems Feb 27, 2019 022019000045
ธวัลหทัย สุดใจ EW653278804TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 26, 2019 12:36 022019000037
มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป TNR5000125476 Kerry Feb 26, 2019 09:53 022019000040
วิชากร พันธุ์นาค TNR5000125887 Kerry Feb 26, 2019 022019000044
ศิริมนัส พังสะอาด 600020157642 CJ Logistics Feb 26, 2019 022019000043
สุประวีณ์ กระจกเหลี่ยม EW470281476TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 25, 2019 022019000038
อรรถวิทย์ กิตติชัย 600020128312 CJ Logistics Feb 25, 2019 022019000034
สุวนันท์ เยือกเย็น 600020128345 CJ Logistics Feb 25, 2019 022019000039
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600020741976
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000041
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ เดชอมรธัญ
Tracking number : TNR5000143251
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000042
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย มหาชยานนท์
Tracking number : TNR5000142738
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019 10:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000039
ชื่อลูกค้า : พรนิภา เทียนทอง
Tracking number : EW652809333TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000033
ชื่อลูกค้า : ธงชัย ดีประดับดวง
Tracking number : 600020695161
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000036
ชื่อลูกค้า : อภิฐากิตติ์ พิทักษ์ธนกฤต
Tracking number : TNR5000141603
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000038
ชื่อลูกค้า : แสงอรุณ วงศ์เตชิต
Tracking number : EW652841775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000037
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600020663322
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000034
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600020644503
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000031
ชื่อลูกค้า : ยุพาพรรณ กันตัง
Tracking number : EW993587594ธ็
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2019 10:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000030
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000138780
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019 11:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000029
ชื่อลูกค้า : ภูษณิศา โกฎยี่
Tracking number : SNBN000880705
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019 10:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000023
ชื่อลูกค้า : นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง
Tracking number : SNBN000880702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000028
ชื่อลูกค้า : กิตติภูมิ ปราสาททอง
Tracking number : ED747112468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000027
ชื่อลูกค้า : สุกฤษษ์ พุทธพิทักษ์
Tracking number : EW993579788TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019 10:36
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000025
ชื่อลูกค้า : วันทนี พรชัยเจริญ
Tracking number : TNR5000137772
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019 10:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000024
ชื่อลูกค้า : พิชยุตม์ ศักดาประยูร
Tracking number : 600020570082
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000026
ชื่อลูกค้า : สัจจักรพัฒน์ พันธุ์เจริญ
Tracking number : TNR5000137441
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000022
ชื่อลูกค้า : บริษัท โฮเท็ล คัลเจอร์ (เชียงใหม่) จำกัด
Tracking number : EW993508163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019 12:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000020
ชื่อลูกค้า : อารีรัตน์ ดีวิเศษ
Tracking number : TNR5000136135
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000019
ชื่อลูกค้า : จินดาพรรณ จันทร์ประเสริฐ (ปั๊มเอสโซ่สกุลบุญทำดี)
Tracking number : 600020511676
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000021
ชื่อลูกค้า : ม.ล.รังสิต สุขสวัสดิ์
Tracking number : NWA2000457099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 12:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000018
ชื่อลูกค้า : บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานกรุ๊ป จำกัด (เท็น)
Tracking number : NWA2000457100
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 12:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000017
ชื่อลูกค้า : นาย คณิศร ชัยพูล
Tracking number : EX198568153TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019 10:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000016
ชื่อลูกค้า : ศักดิ์ดา ต.วิทยา
Tracking number : EW993497911TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019 12:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000015
ชื่อลูกค้า : สุขทวี ฉนำกลาง
Tracking number : EW993497908TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019 12:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000012
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600020436356
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000014
ชื่อลูกค้า : ณัฐธนภัทร์ ตั้งจตุพร
Tracking number : 600020390311
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013
ชื่อลูกค้า : เสาวนีย์ อัครโสภณ
Tracking number : 600020367502
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : จีรวรรณ แผ่นทอง
Tracking number : BANA000822445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000046
ชื่อลูกค้า : บริษัท ทริปเปิ้ลโทน จำกัด
Tracking number : 600020337354
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009
ชื่อลูกค้า : ภาณุวัฒน์ น้อยสันโดษ อุ้ย
Tracking number : 600020337365
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : มนัส ชื่นชอบกิจ
Tracking number : TNR5000130715
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019 14:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : ปวีณ
Tracking number : EW470337277TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019 09:34
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : สุทัต นาดี (ต้นอ้อกาแฟสด)
Tracking number : TNR5000129262
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : TNR5000129260
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : ณัฐภรณ์
Tracking number : EW470335727TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : นัฏชา
Tracking number : 600020277633
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : กมลวรรณ ทองนุ้ยพราหมณ์
Tracking number : TNR5000127764
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : kitjaput junhom
Tracking number : TNR5000127103
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000049
ชื่อลูกค้า : ปภาวี ดิเจริญ
Tracking number : EW470319004TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000048
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์
Tracking number : 600020185443
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000047
ชื่อลูกค้า : ชุติมา
Tracking number : 600020185410
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000045
ชื่อลูกค้า : ธวัลหทัย สุดใจ
Tracking number : EW653278804TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2019 12:36
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000037
ชื่อลูกค้า : มัมม่า ดาด้า คอฟฟี่ช็อป
Tracking number : TNR5000125476
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2019 09:53
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000040
ชื่อลูกค้า : วิชากร พันธุ์นาค
Tracking number : TNR5000125887
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000044
ชื่อลูกค้า : ศิริมนัส พังสะอาด
Tracking number : 600020157642
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000043
ชื่อลูกค้า : สุประวีณ์ กระจกเหลี่ยม
Tracking number : EW470281476TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000038
ชื่อลูกค้า : อรรถวิทย์ กิตติชัย
Tracking number : 600020128312
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000034
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ เยือกเย็น
Tracking number : 600020128345
ประเภทการส่งสินค้า : CJ Logistics
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000039

หมวดหมู่สินค้า